Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Welkom in de SpeechLive Online Shop die te vinden is op www.speechlive.com (de „Online Shop“ of de „Website“). De Online Shop is een website die door Speech Processing Solutions GmbH, Oostenrijk (hierna te noemen „SPS“, „wij“ of „ons“) wordt beheerd. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor klanten die producten van SPS („Producten“) in de Online Shop willen bestellen. De voorwaarden, waaronder de producten van SPS worden aangeboden, zijn hieronder beschreven. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u de AVV tijdens het plaatsen van uw bestelling aanvaarden. Met uw bestelling aanvaardt u de AVV en gaat u ermee akkoord dat u aan deze AVV bent gebonden.

SPS behoudt zich het recht om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen gelden echter alleen voor nieuwe bestellingen en hebben geen uitwerking op bestellingen die geplaatst werden voordat de gewijzigde AVV op de website waren gepubliceerd.

2. Sluiting van de overeenkomst

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en over een geldig e-mailadres beschikken. U moet de verplichte gegevens in het bestelformulier volledig invullen.

De producten die op de website van SPS worden gepresenteerd zijn een vrijblijvend verzoek aan klanten om op hun beurt de gepresenteerde producten te bestellen. De bestelling van de klant geldt daarom als aanbod tot het sluiten van de overeenkomst. SPS is niet verplicht om de bestelling van de klant te accepteren. Indien SPS uw bestelling niet accepteert of het bestelde product niet beschikbaar is, zal SPS u hierover onmiddellijk op de hoogte stellen.

Wanneer SPS u de bevestigingsmail van uw bestelling stuurt, is dit nog geen acceptatie van uw bestelling. Wij accepteren uw bestelling pas dan of sluiten een overeenkomst, als wij de acceptatie van uw bestelling uitdrukkelijk per e-mail bevestigen en/of het bestelde product versturen en/of als download ter beschikking stellen.

3. Prijzen

De prijs is de prijs die op de website is gepubliceerd. Alle prijzen staan in de locale munteenheid aangegeven en zijn - indien niet anders vermeld - inclusief de wettelijke omzetbelasting.

Licentiekosten worden – afhankelijk van de gepubliceerde prijs op de website – eenmalig of lopend berekend. Licentiekosten worden over het algemeen per kwartaal op voorhand in rekening gesteld, tenzij niet anders op de website vermeld.

Waardegarantie: de vastheid van de waarde van de lopende kosten wordt overeengekomen. Als maatstaf voor de berekening van de waardevastheid dient de door Statistik Austria maandelijks gepubliceerde consumentenprijsindex 2010 (basisjaar 2010) of een in zijn plaats tredende index. SPS behoudt zich het recht voor de lopende licentiekosten jaarlijks aan een controle te onderwerpen en deze overeenkomstig de wijziging van het voor het vorige kalenderjaar gepubliceerde indexcijfer aan te passen, op het vroegst echter na afloop van drie maanden vanaf de sluiting van de overeenkomst. SPS zal eventuele verhogingen op tijd van te voren bekend maken. Het niet uitoefenen van het recht op waardeaanpassing betekent geen afstand van latere waardeaanpassingen. In geval dat de consumentenprijsindex daalt, verplicht SPS zich de lopende kosten overeenkomstig te reduceren.

4. Betalingsvoorwaarden

De betalingswijzen worden op de Website uiteengezet.

Als u met een creditcard betaalt, dient u de gegevens van uw creditcard in te voeren wanneer u de bestelling plaatst. Het bedrag wordt van uw creditcard afgeschreven wanneer de factuur wordt opgesteld of wanneer uw producten worden verzonden respectievelijk als download ter beschikking worden gesteld. SPS zal uw bestelling pas uitvoeren als de verstrekker van uw creditcard het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten en/of diensten heeft geautoriseerd. Als SPS een dergelijke autorisatie niet ontvangt, zal SPS u daarvan op de hoogte brengen. SPS behoudt zich het recht voor de identiteit van de kaarthouder door opeising van bepaalde documenten te controleren.

Als u via een online betalingswijze betaalt, zal uw bankrekening worden belast op het moment van plaatsen van uw bestelling. Indien uw bestelling niet wordt geaccepteerd, zal de prijs van het product onmiddellijk worden terugbetaald.

In het SpeechLive portaal op www.speechlive.com kunt u onder „account“ uw betalingsgegevens te allen tijde wijzigen evenals uw rekeningen bekijken. Als u uw betalingsgegevens wijzigt, berekenen wij u transactiekosten ter waarde van 1 euro exclusief omzetbelasting.

5. Levering van uw producten

Software producten die u in de Online Shop heeft gekocht, zullen u uitsluitend elektronisch via e-mail en/of door terbeschikkingstelling van een downloadlink worden toegezonden, in principe onmiddellijk na ontvangst van uw bestelling, uiterlijk echter binnen 3 werkdagen vanaf de sluiting van de overeenkomst.

U gaat uitdrukkelijk akkoord dat wij het recht hebben om software producten onmiddellijk na ontvangst van uw bestelling te leveren en u neemt kennis van het feit dat u in dit geval geen wettelijk terugtredingsrecht over het bestelde software product heeft (zie onderstaand artikel 6).

6. Wettelijk herroepingsrecht

Als u een consument bent, geldt het volgende wettelijke herroepingsrecht. Consumenten kunnen een op afstand gesloten overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De herroepingstermijn eindigt bij overeenkomsten voor diensten en bij overeenkomsten over de levering van digitale inhoud, die niet op een duurzame gegevensdrager worden geleverd, 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.

Uitzonderingen van het herroepingsrecht: er bestaat geen herroepingsrecht indien digitale inhoud wordt geleverd, die niet op een duurzame gegevensdrager wordt geleverd, als de verrichting is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de verbruiker en zijn kennisneming dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest. Tevens bestaat er bij overeenkomsten over diensten geen herroepingsrecht als de dienst volledig is geleverd en de ondernemer met de levering begonnen was met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de verbruiker en zijn kennisneming dat hij zijn herroepingsrecht met de volledige naleving van de overeenkomst door de ondernemer verliest.

Om uw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet u ons (Speech Processing Solutions GmbH, Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Wenen, Oostenrijk, e-mail live.support(at)speech.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping op onze website gebruiken, maar het is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug te betalen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij met u uitdrukkelijk anders overeengekomen is; in geen geval worden er kosten aan u in rekening gesteld vanwege deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer terugontvangen hebben of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen teruggezonden hebt, al naar gelang wat het vroegere tijdstip is.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten geldt het volgende: Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, dient u ons een bedrag te betalen dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

7. Gebruiksvoorwaarden voor software en services

Bijkomend bij deze AVV gelden de desbetreffende gebruiksvoorwaarden voor software en services voor alle software en services die op de Website ter beschikking worden gesteld of van de Website kunnen worden gedownload. Voor de SpeechExec-software en de SpeechLive Service gelden de bepalingen van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Voor de SpeechLive transcriptieservice gelden de aanvullende bepalingen SpeechLive transcriptieservice.

8. Aansprakelijkheid

SPS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim, voor zover deze geen wezenlijke contractuele plichten, schade uit de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of garanties betreffen of eisen overeenkomstig de Oostenrijkse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz) aantast. In het geval van licht nalatig plichtsverzuim van wezenlijke plichten, waarvan de vervulling de reglementaire uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan u regelmatig vertrouwt, is SPS slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor wettelijke vertegenwoordigers en uitvoeringsassistenten van SPS.

Tegenover ondernemers is verder de aansprakelijkheid voor winstderving, uitgebleven besparingen, verloren gegevens, indirecte schade en gevolgschade evenals schade uit eisen van derden uitgesloten, indien hier geen dwingend recht tegenover staat. Bovendien is de hoogte van de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de contractueel overeengekomen en op de vervaldatum betaalde vergoedingen aan SPS voor de ten grondslag liggende leveringen.

Software en services die beschikbaar zijn voor het downloaden van of door deze Website zijn onderworpen aan de bepalingen voor aansprakelijkheid in de licentieovereenkomst.

9. Gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens die de klant naar aanleiding van een bestelling of zijn registratie in de Online Shop verstrekt, worden voor de verwerking van de opdracht elektronisch opgeslagen en verwerkt. De klant gaat akkoord dat wij deze gegevens (naam, adres, e-mailadres, branche) ook voor eigen reclamedoeleinden mogen verwerken en hem regelmatig informatie over onze producten, speciale aanbiedingen, nieuws en andere klanteninformatie per post en e-mail mogen toesturen. De klant kan zijn toestemming op ieder moment per e-mail aan live.support(at)speech.com of door middel van een schriftelijke mededeling aan ons herroepen.

De verwerking van gegevens gebeurt met inachtneming van de Oostenrijkse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens 2000 (Datenschutzgsetz 2000) en andere toepasselijke wetten en overeenkomstig het privacybeleid van SPS.

10. Overige

Nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze verkoopvoorwaarden heeft geen nadelige invloed op de geldigheid van de gehele overeenkomst.

Er geldt uitsluitend Oostenrijks recht onder uitsluiting van verwijzingsnormen en het VN-kooprecht. Indien de klant een verbruiker is met een woonplaats in de Europese unie, kan eventueel het recht van het respectievelijke land waar hij zijn woonplaats heeft, worden toegepast als het over dwingende consumentenrechtelijke bepalingen gaat.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Wenen, “Innere Stadt”. Voor verbruikers geldt de toepasselijke wetgeving.

11. Contact

Ons adres luidt:

Speech Processing Solutions GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
1100 Wenen
Oostenrijk 
live.support@speech.com

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPEECHLIVE TRANSCRIPTIESERVICE

Speech Processing Solutions GmbH, Oostenrijk (hierna te noemen „SPS“, „wij“ of „ons“) biedt u met de SpeechLive transcriptieservice de mogelijkheid om uw opgenomen dictaten in tekst te laten transcriberen.

Voorwaarde voor het gebruik van de Transcription Service is een SpeechLive account. Indien u over geen SpeechLive account beschikt, moet u eerst in de SpeechLive Online Shop op www.speechlive.com een licentie voor de SpeechLive service verwerven.

Tevens moet u om de transcriptieservice te kunnen gebruiken in de SpeechLive Online Shop een tegoed aan transcriptieminuten kopen. Bij de aankoop van het tegoed kunt u een transcriptietaal kiezen. De transcriptietaal is dezelfde taal als de taal van het dictaat. U kunt kiezen tussen Duits, Engels (UK), Engels (US) en Frans. Let er a.u.b. op dat de gekozen taal na de eerste aankoop van een tegoed niet meer kan worden gewijzigd. De geselecteerde taal geldt daarom ook voor toekomstige aankopen van een tegoed.

Bij de levering van de dienst worden de transcriptieminuten automatisch van uw tegoed afgeboekt. Het aantal verbruikte transcriptieminuten wordt berekend uit de dictaatlengte (in minuten), de taal en de prioriteit van een dictaat evenals het aantal van dicteerders (zie onderstaand). Aparte facturering over de verbruikte minuten vindt niet plaats. U kunt uw tegoed aan transcriptieminuten en de verbruikte minuten echter altijd in uw SpeechLive account inzien. Vanaf de aankoop van uw tegoed aan transcriptieminuten kunt u deze 24 maanden lang gebruiken. Na afloop van 24 maanden vanaf de aankoopdatum vervalt het tegoed.

De volgende gegevens gelden voor de transcriptie van dictaten met één dicteerder („single speaker"):

Prioriteit: U kunt tussen “standaard prioriteit” en “hoge prioriteit” kiezen. Voor iedere begonnen minuut van een dictaat wordt er bij standaard prioriteit één transcriptieminuut afgeboekt. Bij hoge prioriteit wordt er voor iedere begonnen minuut van een dictaat 1,5 transcriptieminuten bij een Duits dictaat en 1,25 transcriptieminuten bij een Engels dictaat afgeboekt.

Transcriptietijd: Duitse dictaten worden gedurende kantooruren van maandag t/m vrijdag tussen 8 en 20 uur (lokale tijd Oostenrijk, Duitsland), behalve op feestdagen, getranscribeerd. Engelse en franse dictaten worden 7 dagen per week gedurende 24 uur getranscribeerd (24/7/365). Dictaten met standaard prioriteit worden tot een dictaatlengte van 120 minuten in principe binnen 12 uur voor Duitse dictaten en binnen 24 uur voor Engelse Engelse en franse dictaten getranscribeerd (best effort). Dictaten met hoge prioriteit worden in principe binnen 5 uur getranscribeerd (best effort). Dictaten met hoge prioriteit mogen niet langer dan 25 minuten zijn.

TaalPriorityMaximale lengte
van dictaat (in minuten) 
Transcriptietijd
(in uren) gedurende kantooruren
DuitsStandaard12012
DuitsHoog255
Engels (UK/US)Standaard12024
Engels (UK/US)Hoog255
FransStandaard12024

De volgende gegevens gelden voor de transcriptie van dictaten met meerdere dicteerders („multi speaker"):

SPS biedt vastgelegde prijzen voor 2, 3 en 4-5 dicteerders aan. De prijs voor 6 of meer dicteerders (6+) is een ruwe richtwaarde. De daadwerkelijke prijs wordt na analyse van het dictaat bekend gemaakt. In dit geval ontvangt u per e-mail een aanbod van SPS. U kunt dan zelf beslissen, of u van het aanbod gebruik wilt maken of de opdracht voor transcriptie van uw dictaat wilt herroepen. Indien u de opdracht herroept, kunnen wij een analysebedrag van 4% van de richtwaarde, tenminste echter 25 euro in rekening brengen.

Indien u een verkeerd aantal dicteerders heeft aangegeven, wordt de prijs volgens het daadwerkelijke aantal van dicteerders berekend.

Voor dictaten met meerdere dicteerders bedraagt de transcriptietijd 72 uur (best effort) bij een maximale dictaatlengte van 180 minuten (3 uur).

TaalPriorityMaximale lengte
van dictaat (in minuten) 
Transcriptietijd
(in uren) gedurende kantooruren
Duits/Engels/Frans---18072

SPS doet zijn best om de dictaten binnen de vermelde transcriptietijd zo foutloos als mogelijk te transcriberen. De transcriptietijd en kwaliteit hangen echter in hoge mate af van de audiokwaliteit, verstaanbaarheid en snelheid van het dictaat. SPS kan daarom noch garanderen noch beloven dat de aangegeven transcriptietijden kunnen worden aangehouden en dat de dictaten zonder fouten worden overgedragen. Bij dictaten met een slechte audiokwaliteit, waarbij extra moeite moet worden gedaan, krijgt u van SPS voor de transcriptie een mededeling over de hogere kosten en kunt u beslissen of u de transcriptie toch in opdracht wilt geven of niet.

Als de transcriptie van een dictaat om redenen die door SPS moeten worden verantwoord, langer duurt dan aangegeven, heeft u het recht de opdracht na een verlengingstijd van 3 uur te annuleren en krijgt u de afgeboekte transcriptieminuten van deze opdracht gecrediteerd. Verdergaande eisen (in het bijzonder schadevergoedingseisen) worden uitgesloten voor zover de wet dit toelaat.

In geval van overmacht evenals bij optreden van onvoorziene hindernissen die niet in onze macht liggen (zoals bijv. stakingen, bedrijfsstoringen, wegval van communicatienetwerken), wordt de leveringstermijn verlengd met de tijdsduur van het hindernis. SPS zal u hierover onmiddellijk op de hoogte stellen. Indien dergelijke hindernissen gedurende een tijdsperiode van meer dan 7 dagen voortduren, heeft u het recht uw opdracht te annuleren en ontvangt u de afgeboekte transcriptieminuten van deze opdracht gecrediteerd. Verdergaande eisen (in het bijzonder schadevergoedingseisen) worden uitgesloten voor zover de wet dit toelaat.

De taalkundige en inhoudelijke juistheid van het dictaat dat door SPS moet worden overgedragen, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant. SPS aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juiste weergave van namen, adressen en getallen. U dient de juiste weergave voor het verdere gebruik van de getranscribeerde tekst te controleren. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid volgens artikel 8 („Aansprakelijkheid”) van de verkoopvoorwaarden zijn geldig.

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPEECHLIVE SPRAAKHERKENNINGSSERVICE

Met de spraakherkenningsservice kunt u uw opgenomen dictaten door middel van automatische spraakherkenning naar tekst om laten zetten.

Voor het gebruik van de Spraakherkenningsservice is een SpeechLive account vereist. Indien u geen SpeechLive account heeft, moet u eerst in de SpeechLive Online Shop op www.speechlive.com een licentie voor de SpeechLive Service aanschaffen.

Om de Spraakherkenningsservice te kunnen gebruiken, moet u bovendien in de SpeechLive Online Shop een tegoed aan Speech Recognition minuten kopen. Bij levering van de dienst worden de Speech Recognition minuten automatisch van uw tegoed afgeschreven. Het aantal verbruikte Speech Recognition minuten wordt berekend op basis van de dictaatlengte (in minuten). Voor iedere begonnen minuut van een dictaat wordt een Speech Recognition minuut afgeschreven. De verbruikte minuten worden niet apart berekend. U kunt uw tegoed aan Speech Recognition minuten en de verbruikte minuten echter te allen tijde in uw SpeechLive account inzien. Vanaf de aanschaf van uw tegoed aan Speech Recognition minuten kunt u hier 36 maanden gebruik van maken. Het tegoed verloopt na afloop van 36 maanden na de aanschafdatum.

Spraakherkenningsservice ondersteunt meerdere sprekers binnen een dictaat. Er staan 21 talen ter beschikking. U dient de respectieve taal van een dictaat te selecteren voordat de spraakherkenning van het dictaat plaatsvindt. Per dictaat kan slechts één taal geselecteerd worden.

De geüploade dictaten worden met behulp van een spraakherkenningsprogramma verwerkt en automatisch in tekst omgezet. Een voorafgaande training is niet noodzakelijk en ook niet beschikbaar. De woordenschat van het spraakherkenningsprogramma kan niet met eigen woorden uitgebreid worden.

De duur van de spraakherkenning is ongeveer gelijk aan de duur van het dictaat, d.w.z. de spraakherkenning van een 10 minuten durend dictaat bedraagt ca. 10 minuten.

De snelheid van de spraakherkenning hangt in beslissende mate af van de audiokwaliteit (o.a. microfooninstellingen en omgevingsgeluiden) en van de spreekgewoonten van de spreker, in het bijzonder de verstaanbaarheid en snelheid van het dictaat, en de gebruikte woordenschat. Algemeen is de automatische spraakherkenning op Native Speaker van de betreffende taal afgestemd. Het gebruik van de automatische spraakherkenning in andere talen dan de eigen moedertaal wordt niet aangeraden en zou de juiste herkenning van de gesproken woorden en zinnen nadelig kunnen beïnvloeden. SPS kan om deze reden geen bepaalde spraakherkenningssnelheid garanderen.

SPS stelt zich daarom ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste weergave van een dictaat. Voorafgaand aan verder gebruik dient u de juistheid van de weergave altijd te controleren. Verder gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen volgens punt 8 (“Aansprakelijkheid”) van AGB.

Gebruiksrechten en beperkingen

SPS garandeert u een niet exclusief en niet overdraagbaar recht, de spraakherkenningssoftware, die in het kader van de spraakherkenningsservice wordt ingezet, voor dit doel volgens de voorwaarden van deze overeenkomst te gebruiken. U erkent, dat de auteursrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten aan de spraakherkenningssoftware bij SPS en/of diens licentieverleners berusten.

U bent niet bevoegd, de spraakherkenningsservice de service aan derden op de markt te brengen, te distribueren of aan te bieden of de service zelf te gebruiken, om services aan derden aan te bieden. U mag de service ook niet voor geautomatiseerde aanvragen gebruiken of tot de service toegang verkrijgen met behulp van andere software, die niet afkomstig is van SPS. Bovendien bent u niet bevoegd, (a) de software of de service geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te reproduceren, te distribueren of op andere wijze te kopiëren, (b) rechten aan de software of de service te verkopen, te leasen, over te dragen, (sub-)licenties te verlenen of op andere wijze rechten aan de software of de service te verlenen, (c) de software te wijzigen, te vertalen of afgeleide producten te maken, (d) de software of een deel ervan te decompileren, te disassembleren, reverse- engineering uit te voeren of op andere wijze proberen, de Source Code, de ten grondslag liggende ideeën of algoritmen van de software af te leiden, opnieuw te vervaardigen, te identificeren of op te sporen, (e) verwijzingen naar auteursrechten te verwijderen (f) de service voor doeleinden van vergelijking of voor een Benchmarking met andere producten en services van derden te gebruiken.

Merken

Merken, handelsnamen, productnamen en logo's („Merken“) van derden, die in het kader van de spraakherkenningsservice gebruikt worden of in de spraakherkenningssoftware zijn opgenomen, zijn merken van hun betreffende houder. Het gebruik van de merken dient er uitsluitend voor, de interoperabiliteit aan te tonen en betekent niet (i) dat SPS en haar licentieverlener hiertoe behoren of (ii) een billijking of goedkeuring van de producten en prestaties van SPS en haar licentieverleners door de houder van het merk.

Gegevensbescherming, verklaring van goedkeuring

In het kader van de spraakherkenningsservice gebruikt SPS spraakgegevens. “Spraakgegevens” duidt aan audiobestanden of woorden, die door u werden gedicteerd alsmede daarmee samenhangende transcripties en logbestanden, die in combinatie met hun gebruik van de spraakherkenningsservice werden gegenereerd.

Voor het leveren van de spraakherkenningsservice maakt SPS gebruik van externe serviceverleners, die in opdracht van SPS handelen en een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. SPS maakt met name gebruik van Nuance Communications Ireland Limited („Nuance“) als serviceverlener voor de spraakherkenning. Nuance kan uw spraakgegevens naar eigen oordeel ook buiten de EU, met name ook in de VS of in andere landen zonder adequaat gegevensbeschermingsniveau, verwerken. Met het gebruik van de spraakherkenningsservice gaat u met deze ter beschikkingstelling van uw gegevens naar het buitenland nadrukkelijk akkoord.

Verder gaat u akkoord, dat SPS en Nuance hun spraakgegevens daarvoor mogen gebruiken, om de service en de spraakherkenningstechnologie verder te ontwikkelen en te verbeteren, met name om uit de spraakgegevens statistische modellen voor het gebruik in akoestiek en spraakmodellen voor de spraakherkenning tot stand te brengen.

Bovendien zijn SPS en Nuance bevoegd, gegevens over uw gebruiksgedrag voor het opstellen van niet persoonsgebonden statistieken te verzamelen en te verwerken, om de eigen producten en services verder te ontwikkelen en te verbeteren.

SPS en Nuance zullen uw persoonsgebonden gegevens steeds vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met de telkens van toepassing zijnde wettelijke bepalingen verwerken.

 

Laatste versie: 01.07.2017 

------------------------------------

Algemene verkoopvoorwaarden (geldig tot 30.06.2017)

Algemene verkoopvoorwaarden (geldig tot 21.07.2015)

Algemene verkoopvoorwaarden (geldig tot 04.05.2015)

Algemene verkoopvoorwaarden (geldig tot 02.09.2014)

Algemene verkoopvoorwaarden (geldig tot 30.03.2014)

------------------------------------

Modelformulier voor herroeping