Gebruiksvoorwaarden

Deze website ("Website") wordt u aangeboden door Speech Processing Solutions GmbH, Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1102 Wenen, Oostenrijk („SPS“).

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze Website. Specifieke bepalingen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie opgenomen op of beschikbaar gesteld via deze Website (de "Inhoud"), en specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die u kunt uploaden, verzenden en/of publiceren op de Website ("Gebruikersinhoud"), of op transacties verricht via deze Website. Dergelijke specifieke bepalingen kunnen gelden in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden of, wanneer en voor zover uitdrukkelijk vermeld, ter vervanging van deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot of het gebruik van deze Website aanvaardt u expliciet de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze Website. Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze Website NIET te bezoeken of gebruiken.

2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door SPS worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan. Door de Website na plaatsing van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te bekijken. Op andere SPS websites kunnen andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. SPS behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de Website of wijzigingen en updates met betrekking tot de Website of de Inhoud van de Website te maken.

SPS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de Website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen.

3. Privacybeleid

Persoonsgegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de Oostenrijkse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (DSG) en het Privacybeleid van SPS zoals gepubliceerd op deze Website.

4. Uitsluiting van de garantie en aansprakelijkheid voor gebreken (Disclaimers)

ALLE INFORMATIE EN GEBRUIKER INHOUD DIE GRATIS OP DE WEBSITE TER BESCHIKKING WORDT GESTELD (IN HET BIJZONDER TEKST, BEELDEN, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) IS BESCHIKBAAR ZOALS ZIJ IS EN ZOALS ZIJ BESCHIKBAAR IS. SPS EN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN VOLGENS § 15 VAN DE OOSTENRIJKSE WET OP DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN (AKTG) EVENALS HAAR PARTNERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS SLUITEN HIERBIJ - VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN -UITDRUKKELIJK UIT ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VOOR DEFECTEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN ALGEMENE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. Noch SPS, noch de aan haar gelieerde bedrijven volgens § 15 AktG, partners, licentiegevers en leveranciers geven garanties of verklaringen dat (i) de Website aan uw vereisten voldoet; (ii) de Website ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; of dat (iii) het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de Website (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze Website) juist, volledig of betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.

SPS en de aan haar gelieerde bedrijven volgens § 15 AktG, partners, licentiegevers en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het internet, netwerk of hosting services en garanderen niet dat de Website of de diensten die deze Website beschikbaar stelt of elektronische communicatie verzonden door SPS vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

5. Registratie

Toegang tot bepaalde onderdelen van de Website en het gebruik van bepaalde functies of kenmerken van de Website kunnen van u registratie als deelnemer verlangen. Deze registratie is gratis.

Wanneer u zich registreert, moet u een unieke gebruikersnaam en een uniek wachtwoord kiezen en moet u een uniek, geldig, lopend en controleerbaar e-mailadres aangeven. Dubbel gebruik van gebruikersnamen en e-mailadressen is niet toegestaan, dus als de naam of het adres dat u kiest al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere gebruikersnaam en e-mailadres te kiezen. U ontvangt dan een bevestigingsemail met uw geregistreerde gegevens. In het geval dat aflevering van die gegevens om welke reden dan ook mislukt, kan de toegang tot of het gebruik van de onderdelen, functies of kenmerken waarvoor registratie is vereist, worden geweigerd of beëindigd. Indien de persoonlijke gegevens die u bij de registratie heeft aangegeven, veranderen, moet u deze gegevens bijwerken. U bent zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw toegangsgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) tegenover derden en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord die het gevolg zijn van uw gedrag of nalatigheid. Als u zich bewust bent geworden van een verdachte of ongeoorloofde gedraging met betrekking tot uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, neem dan onmiddellijk contact met ons op per e-mail: live.support(at)speech.com.

U kunt te allen tijde per e-mail aan live.support(at)speech.com vragen om uw registratie te wissen, tenzij uw gegevens noodzakelijk zijn om uw bestelling verder te behandelen. In dat geval zullen wij de persoonsgegevens die u bij uw registratie heeft aangegeven, wissen, zodra deze niet meer nodig zijn.

6. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL SPS OF EEN VAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN VOLGENS § 15 AktG EVENALS HAAR PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR UITGAVEN, KOSTEN OF ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, BOETE INCLUDERENDE SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET DE TOEGANG, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERS INHOUD. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien dwingende aansprakelijkheid wordt aanvaard, in het bijzonder in het geval van aansprakelijkheid voor producten volgens de regelingen van de Oostenrijkse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz), in het geval van een opzettelijke fout en grove nalatigheid, in het geval van schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, en bij schending van wezenlijke contractuele plichten voor zover deze het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengen. Schadevergoeding voor de schending van wezenlijke contractuele plichten is echter beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, voor zover er geen opzet of grove nalatigheid in het spel is.

Wijziging van de bewijslast in het nadeel van de gebruiker is niet verbonden aan bovenstaande regelingen.

7. Inhoud

SPS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die eigendom is van een derde partij die via een hyperlink gekoppeld is aan de Website, ongeacht of deze hyperlink wordt verzorgd door de Website of door een derde partij in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Elke link op de Website naar een andere site is niet bedoeld als goedkeuring van die andere site en er wordt geen uitspraak of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een site die aan de Website is gekoppeld en SPS aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

8. Software afkomstig van een derde

Allesoftware die beschikbaar is voor het downloaden van of door deze Website is onderworpen aan de voorwaarden van elke toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke licentieovereenkomst, is de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor het gebruik door eindgebruikers, het is uitdrukkelijk verboden verdere kopieën of reproducties te maken of de software verder te distribueren. GARANTIES, VOOR ZOVER DIE ER AL ZIJN, MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. SPS NEEMT UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN ALGEMENE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

09. Auteursrechten (copyright) en handelsmerken

Auteursrechten (copyright) en alle andere eigendomsrechten op de Inhoud verstrekt door SPS, haar gelieerde bedrijven volgens § 15 AktG en/of partners, de software voor het beheren en publiceren van de Website, het opstellen van de gegevens op de Website en de indeling, de volgorde en de rangschikking van deze Website, zijn alle eigendom van SPS en/of haar partners of licentiegevers. Alle rechten op de Inhoud die daarin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

PHILIPS is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips N.V.

11. Schadeloosstelling en vrijwaring

U gaat ermee akkoord SPS, haar gelieerde bedrijven volgens § 15 AktG, partners en leveranciers en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria voor advocaten en andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling, de inhoud of verzending van enig bericht, data, materiaal of enige andere Gebruikersinhoud die u op de Website plaatst of enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u. In het geval van een klacht of juridische stappen als gevolg van een bericht, of een andere Gebruikersinhoud die door u is geplaatst, behoudt SPS zich het recht voor om uw identiteit en alle andere informatie die SPS over u kan hebben vrij te geven.

Wanneer u een geschil heeft met een of meer gebruikers, vrijwaart u SPS en haar gelieerde bedrijven volgens § 15 AktG, partners en leveranciers, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van vorderingen, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met dergelijke geschillen.

12. Stilleggen van de Website

We hebben het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de Website of enig deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan of verwijderen van Inhoud en/of Gebruikersinhoud die door u is geplaatst op de Website.

13. SPS producten

Deze Website kan verwijzingen bevatten naar specifieke SPS producten en diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat dergelijke producten of diensten op elk moment beschikbaar zijn in een bepaald land. Neem contact op met uw locale SPS vertegenwoordiger voor verdere informatie.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Oostenrijks recht onder uitsluiting van verwijzingsnormen en het VN-kooprecht. Alle geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Wenen, “Innere Stadt”. Voor verbruikers geldt de toepasselijke wetgeving.

14. Salvatorische clausule

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig is of ongeldig wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Dank u voor uw bezoek aan onze Website.

 

Laatste versie: 31.03.2014

----------------------------------

Gebruiksvoorwaarden (geldig tot 30.03.2014)