Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

SpeechExec Software en SpeechLive Service

 

BELANGRIJK – ZORGVULDIG DOORLEZEN:

Alvorens deze software te installeren, verzoeken wij u de onderstaande voorwaarden van deze overeenkomst zorgvuldig door te lezen. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("licentieovereenkomst") is een juridisch bindende overeenkomst tussen u (als natuurlijk persoon, als vennootschap of een andere van rechtspersoonlijkheid voorziene eenheid) als de eindgebruiker en Speech Processing Solutions GmbH ("SPS") en regelt de gebruiksrechten van de SpeechExec-software en de SpeechLive Service, indien u deze heeft geabonneerd. De term software includeert de computer software ("SOFTWARE"), de documentatie, die bij de software is gevoegd of via internet of in een andere elektronische vorm ter beschikking wordt gesteld, evenals een licentiesleutel; al deze bestanddelen worden navolgend "SOFTWARE PRODUCT" genoemd. Door installatie, kopiëren of ander gebruik van het SOFTWARE PRODUCT accepteert u de concrete voorwaarden. Tijdens de installatie wordt u gevraagd met de voorwaarden van de licentieovereenkomst akkoord te gaan. Door op "ja" te klikken stemt u ermee in aan deze licentieovereenkomst te zijn gebonden. Indien u niet met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst akkoord gaat, klikt u a.u.b. op "neen" en het installatieproces wordt niet meer voortgezet.

A. SpeechExec Software

1. Verlening van het licentierecht

Indien u een natuurlijk persoon bent, wordt met deze licentieovereenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar recht aan u verleend, dit SOFTWARE PRODUCT op de manier te gebruiken zoals in deze licentieovereenkomst is beschreven. Als u een ander rechtspersoon bent, wordt met deze licentieovereenkomst het recht aan u verleend, een natuurlijk persoon in uw organisatie te bepalen, die zodoende het recht heeft, op een niet exclusieve en niet overdraagbare basis dit SOFTWARE PRODUCT op de manier te gebruiken zoals deze in deze licentieovereenkomst is beschreven.

2. Gebruiksrechten, Gebruiksbeperkingen

(a) Gebruik

SPS verleent u met de betaling van de overeengekomen licentiekosten een tijdelijk onbeperkt gebruiksrecht op het SOFTWARE PRODUCT. Het gebruiksrecht geldt alleen voor de door u verworven versie en niet voor andere versies, behalve de navolgende versies, die SPS u naar eigen goeddunken gratis aanbiedt. U mag een gelicenseerde kopie van de SOFTWARE op één enkele werkplek installeren en gebruiken, waarbij de beperking tot één enkele werkplek van de SOFTWARE in verbinding met de legaal verworven licentiesleutel die bij de installatie van de SOFTWARE moet worden ingevoerd, ingang vindt. Indien u een licentie voor meerdere werkplekken heeft verworven, mag u een kopie van de SOFTWARE op het gelicenseerde aantal werkplekken installeren en gebruiken. Als werkplek geldt een losstaande computer of een werkplekcomputer binnen een netwerk. De SOFTWARE is in "gebruik" op een werkplek, wanneer deze in het werkgeheugen (bijv. RAM) wordt geladen of op een permanent opslagmedium (bijv. hard disk, CD-Rom of ander opslagmedium) van deze computer wordt geïnstalleerd.

(b) Recht op vervaardiging van een veiligheidskopie

U heeft het recht een kopie van de SOFTWARE uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden te vervaardigen onder de voorwaarde dat u garandeert dat alle copyright-, vertrouwelijkheids- en andere eigendomsaanwijzingen zoals op de originele kopie van de SOFTWARE behouden blijven. U mag de gedrukte materialen die bij de SOFTWARE zijn gevoegd, niet kopiëren.

(c) Ongeoorloofde overdracht

Het is u niet toegestaan de SOFTWARE of kopieën van de SOFTWARE of gedeeltes van de documentatie te verhuren, uit te lenen, uit te leasen, te verkopen of anderszins over te dragen. Verder is het verboden het SOFTWARE PRODUCT of enig deel daarvan evenals kopieën hiervan te publiceren, voor derden toegankelijk te maken of anderszins te distribueren. Daarenboven is het verboden de SOFTWARE of delen ervan in elke vorm in software of in enig ander product te gebruiken dat aan een derde persoon wordt verkocht.

(d) Beperking van de decompilatie / wijzigingen

Voor zover door de toepasselijke wetgeving niet dwingend anderszins geregeld, is het u niet toegestaan om het SOFTWARE PRODUCT of enig deel daarvan te decompileren, te disassembleren, reverse-engineering te bedrijven, te vertalen, anderszins terug te ontwikkelen of afgeleide werken van het SOFTWARE PRODUCT te creëren. U heeft geen recht het SOFTWARE PRODUCT op een of andere manier te wijzigen.

(e) Testlicentie

SPS biedt de mogelijkheid de SOFTWARE voor testdoeleinden van de website van SPS down te loaden. Als u de SOFTWARE voor testdoeleinden heeft geïnstalleerd, zijn uw rechten tot het gebruik van de SOFTWARE tot de testperiode van 30 dagen vanaf de eerste installatie beperkt. Na afloop van de testperiode kan de software niet meer worden gebruikt. U heeft echter de mogelijkheid om de testlicentie in een tijdelijk beperkte licentie te converteren.

(f) Activering van de SOFTWAREPRODUCT

U dient de SOFTWAREPRODUCT te activeren om gebruik te kunnen maken van alle functies. Door de activering wordt het gebruik van de SOFTWAREPRODUCT aan een bepaalde werkplekcomputer toegekend. Tijdens de activering stuurt de SOFTWARE bepaalde informatie aan SPS. Hiertoe behoren de licentiesleutel, bepaalde informatie die uit de hardwareconfiguratie kan worden afgeleid (hashwaarde), evenals de klantengegevens die u tijdens de installatie vrijwillig heeft verstrekt (naam, bedrijf, e-mail, branche, land). Door de SOFTWAREPRODUCT te gebruiken, gaat u akkoord met de overdracht van deze gegevens aan SPS. Na afloop van de tijdsperiode die voor de activering is voorzien, is het gebruik van de SOFTWAREPRODUCT beperkt totdat de SOFTWAREPRODUCT is geactiveerd.

Eens de SOFTWAREPRODUCT is geactiveerd, kan deze gebruikt worden op de geactiveerde hardware. Wanneer er een vervanging is van de hardware, kan de software op de nieuwe hardware door de gebruiker worden geactiveerd via het vorige revoke procedure op de oude hardware, of via een aanvraag bij de support. Dit is mogelijk tot de SOFTWAREPRODUCT de End-of-Support datum heeft bereikt. Voor meer actuele informatie over de End-of-Support van de SOFTWAREPRODUCT, ga naar de support sectie van de website www.dictation.philips.com

3. Beperkingen op grond van het auteursrecht

(a) Rechten op het product

Het SOFTWARE PRODUCT is aan u gelicenseerd en niet aan u verkocht, namelijk uitsluitend voor het gebruik volgens de voorwaarden van deze licentieovereenkomst, en SPS behoudt zich alle rechten hierop voor welke u hiermee niet uitdrukkelijk verleend zijn. SPS en/of zijn licentiegevers zijn eigenaar van de auteursrechten evenals van alle andere intellectuele eigendomsrechten aan het SOFTWARE PRODUCT (inclusief de afbeeldingen, "applets", foto's, animaties, video's, audiosequenties, muziek en tekst, die in het SOFTWARE PRODUCT geïncludeerd zijn) evenals alle kopieën van het SOFTWARE PRODUCT en alle delen hiervan. Op basis van de bepaling van deze licentieovereenkost ontvangt u slechts een beperkt recht op het gebruik van het SOFTWARE PRODUCT. Het SOFTWARE PRODUCT is beveiligd door auteursrechtelijke bepalingen en internationale overeenkomsten inzake auteursrechten evenals door andere wetten en internationale regelingen ter bescherming van intellectueel eigendom. U bent verplicht het SOFTWARE PRODUCT uitsluitend volgens de bepalingen van deze licentieovereenkomst te gebruiken, tenzij het toepasselijk recht u ongeacht deze beperking ruimere rechten verleent.

(b) Geen vervaardiging van kopieën

Voor zover niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst onder bovenstaand artikel 2 "Gebruiksrechten, gebruiksbeperkingen" toegestaan, is het u niet toegestaan kopieën van het SOFTWARE PRODUCT of delen daarvan te vervaardigen.

4. Looptijd

Deze licentieovereenkomst is geldig zolang deze niet volgens de hierin genoemde bepalingen wordt beëindigd. U heeft het recht deze licentieovereenkomst op ieder moment op te zeggen door het SOFTWARE PRODUCT niet meer te gebruiken en het SOFTWARE PRODUCT evenals alle kopieën inclusief de documentatie te vernietigen.

Deze licentieovereenkomst wordt onmiddellijk en zonder verdere mededeling door SPS beëindigd als u enige bepaling van deze overeenkomst schendt. In dit geval bent u verplicht het SOFTWARE PRODUCT, alle delen ervan, te vernietigen en alle kopieën van het SOFTWARE PRODUCT, die in uw bezit zijn of onder uw controle staan te verwijderen. Alle bepalingen van deze overeenkomst met betrekking tot beperking van de garantie, beperking van aansprakelijkheid, rechtsmiddelen evenals schadevergoedingseisen, en alle eigendomsrechten van SPS worden door deze beëindiging niet aangetast.

5. Exportbeperkingen

U dient zich strikt aan de toepasselijke exportwetgevingen en –bepalingen te houden.

6. Garantie

Indien door de toepasselijke nationale wetgevingen (bijv. bepalingen inzake consumentenbescherming) niet dwingend anderszins wordt bepaald, geldt onderstaande regeling:

SPS garandeert dat de SOFTWARE gedurende een periode van negentig (90) dagen na de overhandiging respectievelijk de download van de software de functies die in de programmabeschrijving en de gebruikshandleidingen staan vermeld, bevat. Overigens wordt de SOFTWARE evenals de meegeleverde documentatie zoals beschikbaar ("as is") ter beschikking gesteld. SPS wijst iedere verdere uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en toezegging met betrekking tot de SOFTWARE en de documentatie ervan van de hand, in het bijzonder de garantie van de algemene verkoopbaarheid, voor een bepaald doel of de niet-inbreuk op rechten van derden voor zover dergelijke uitsluitingen wettelijk toelaatbaar zijn.

Garantieplichtig erkende defecten moeten binnen 14 dagen na de overhandiging respectievelijk de download van de software via internet of, indien een defect pas later zichtbaar wordt, binnen 14 dagen na zichtbaarheid worden bekend gemaakt. Klachten zijn alleen geldig als deze reproduceerbare defecten betreffen en schriftelijk worden gedocumenteerd. SPS zal eventuele defecten afhankelijk van de ernst van het defect binnen een bepaalde termijn verhelpen door u een gecorrigeerde versie van de SOFTWARE ter beschikking te stellen die vrij van fouten is of u een andere oplossing ter beschikking stellen om de uitwerkingen van het defect te voorkomen. Indien SPS het defect niet op economisch verantwoorde wijze binnen een redelijke termijn kan verhelpen, kunt u de terugname van het SOFTWARE PRODUCT tegen terugbetaling van de betaalde licentiekosten eisen. Verdere eisen worden uitgesloten.

Bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen van garantie gelden niet voor verbruikers. Voor deze gelden de wettelijke garantie eisen.

7. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toelaatbaar wordt de aansprakelijkheid van SPS, haar leveranciers en/of rechthebbenden op het SOFTWARE PRODUCT voor directe en indirecte schade, gevolgschade en elke andere schade uitgesloten die in verband met of uit het gebruik, misbruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het SOFTWARE PRODUCT voortvloeien (inclusief de aansprakelijkheid voor schade uit gemiste transacties, opbrengsten, gebruik, verloren gegevens of andere nadelen voor het vermogen) onafhankelijk van het feit of de schade uit een schending van de overeenkomst of een ongeoorloofde handeling ontstaat, en zelfs in geval dat SPS expliciet op de mogelijkheid van dergelijke schade werd gewezen. In ieder geval is een eventuele bestaande contractuele of aquiliaanse aansprakelijkheid van SPS of zijn leveranciers tegenover u tot de prijs beperkt die u voor het SOFTWARE PRODUCT heeft betaald. De hierin beschreven beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat bovenstaand beschreven garantie niet kan worden nageleefd. De in deze alinea beschreven beperking van de aansprakelijkheid geldt alleen voor zover dat er hier geen expliciet dwingende juridische regelingen, die een dergelijke beperking van aansprakelijkheid ontoelaatbaar zouden maken, tegenoverstaan.

Bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor verbruikers. Voor verbruikers gelden de volgende regelingen:

SPS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim, voor zover dit geen wezenlijke contractuele plichten, schade uit de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of garanties betreffen of eisen overeenkomstig de Oostenrijkse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz) aantasten. In geval van licht nalatig plichtsverzuim van wezenlijke plichten, waarvan de vervulling de reglementaire uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan u regelmatig vertrouwt, is SPS slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor wettelijke vertegenwoordigers en uitvoeringsassistenten van SPS. Voor het overige is SPS aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

8. Wijzigingen van het contract

SPS behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze licentieovereenkomst te maken. De wijzigingen treden voor nieuw af te sluiten licentieovereenkomsten onmiddellijk in kracht. Bij bestaande licentieovereenkomsten worden de wijziging voor u pas effectief als u met de wijzigingen akkoord gaat. Voor dit doeleinde zal SPS u tijdig voor inkrachttreden van de geplande wijzigingen in adequate vorm hierover op de hoogte stellen. De informatie kan ook per e-mail gebeuren. De instemming met de wijzigingen geldt als gegeven als u niet binnen 4 weken na ontvangst schriftelijk of per e-mail tegenspreekt. SPS zal u afzonderlijk op deze termijn evenals op de omstandigheid wijzen dat uw instemming met de wijzigingen bij gebreke van een tijdelijke tegenspraak als gegeven geldt.

9. Salvatorische clausule

Indien enige bepaling van deze licentieovereenkomst ongeldig is of ongeldig wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

10. Toepasbaar recht en bevoegde rechter

Deze licentieovereenkomst is onderworpen aan het Oostenrijks recht met uitsluiting van zijn collisieregels en het VN-kooprecht. Indien de klant een verbruiker is met een woonplaats in de Europese Unie, kan eventueel het recht van het land, waarin hij zijn woonplaats heeft, worden toegepast als het over dwingende consumentenrechtelijke bepalingen gaat.

Alle geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met deze licentieovereenkomst, zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Wenen, "Innere Stadt". Voor verbruikers geldt de toepasselijke wetgeving.

11. Aanvullende voorwaarden voor spraakherkenningssoftware ingebouwd in de SpeechExec Software

Er is SpeechExec Software beschikbaar met ingebouwde spraakherkenningssoftware geleverd door Nuance Communications Ireland Limited ('Nuance'). Deze functionaliteit biedt u de mogelijkheid om uw opgenomen dictaten direct om te zetten in tekstvorm middels automatische spraakherkenning. Voor deze versie is een specifieke licentie vereist. U erkent en komt overeen dat de SpeechExec Software met deze ingebouwde spraakherkenningsfunctie niet in de gezondheidszorg gebruikt mag worden. Op deze spraakherkenningssoftware zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

(a) SPS verleent na betaling van de overeengekomen licentiekosten aan eindgebruiker(s) een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht en -licentie om de in de SpeechExec Software ingebouwde Nuance Software te gebruiken.

(b) Eindgebruiker(s) erken(t)(nen) dat SPS en zijn licentiegevers en/of leveranciers alle rechten, eigendom en belang in en ten aanzien van het origineel en alle kopieën behouden die zijn opgenomen in het SPS-softwareproduct. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, verklaart de eindgebruiker dat het hem niet toegestaan is om (a) de Nuance Software geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, weg te geven, te verkopen, te licentiëren, over te dragen of anderszins rechten of toegang ertoe te verlenen aan een ander individu of entiteit; (b) de Nuance Software te wijzigen, vertalen of er afgeleide werken van te maken; (c) markeringen of kennisgevingen van de eigendomsrechten van Nuance of zijn licentiegevers te verwijderen of te wijzigen; (d) de Nuance Software te decompileren, disassembleren of reverse-engineeren, of anderszins proberen de broncode, onderliggende ideeën of algoritmes van de Nuance Software op enige wijze af te leiden, te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken; en (e) aan derden de resultaten van benchmarktests van de Nuance Software vrij te geven.

(c) SPS vrijwaart, in de mate waarin dit wettelijk is toegestaan, Nuance (en zijn licentiegevers) van aansprakelijkheid voor (a) schade, ongeacht of deze direct, indirect, incidenteel, bijzonder, punitief of gevolgschade is; en (b) winstderving, omzetsderving, verlies van gegevens of gegevensgebruik, bedrijfsonderbrekingen, dekkings- of vertragingskosten of schade met betrekking tot bedrijfsreputatie, die voortvloeit uit of verband houdt met de Nuance Software.

Deze Eindgebruikersovereenkomst is te allen tijde te vinden in de SOFTWARE onder Help > Juridische informatie.

B. SpeechLive Service

De navolgende contractvoorwaarden gelden voor de SpeechLive Service. Voor zover hier geen afwijkende regelingen werden overeengekomen, gelden in aanvulling de contractvoorwaarden voor de SpeechExec-software, die inhoudelijk moeten worden toegepast.

1. Omvang van de licentie

SPS stelt met de SpeechLive Service een op internet gebaseerde dienst ter beschikking. Met de SpeechLive Service kunt u dictaten op een door SPS ter beschikking gestelde webspace opslaan en beheren. Als u van de SpeechLive Service gebruik wilt maken, moet u hiervoor een licentie aanschaffen. Als u de SpeechLive Service in combinatie met de SpeechExec Software gebruikt, dient u tevens de SpeechLive-functie in de SpeechExec Software te activeren. Tijdens de activering moet u het op het scherm verschijnende Privacybeleid accepteren.

2. Gebruiksrechten

SPS verleent u met de betaling van de overeengekomen licentiekosten een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht dat tijdelijk tot de overeengekomen tijdsduur van de overeenkomst (abonnementsperiode) is beperkt.

Voor iedere afzonderlijke user (gebruiker) die van de SpeechLive Service gebruik maakt, is een eigen gebruikerslicentie voor de SpeechLive Service nodig (Single User License).

3. SpeechLive account

Voor het gebruik van de SpeechLive Service is een SpeechLive-account nodig. Via de SpeechLive-account kunt u de gebruikersrechten beheren en nieuwe gebruikers toevoegen zolang het gelicentieerde aantal van gebruikers niet wordt overschreden, en gebruikers weer verwijderen. U kunt tevens uw persoonlijke gegevens wijzigen, facturen bekijken en veiligheidskopieën van uw op de SpeechLive webspace opgeslagen dictaten maken. Indien uw persoonlijke gegevens veranderen die u bij het maken van uw SpeechLive-account heeft vermeld, dient u uw gegevens per omgaande bij te werken.

4. Testlicentie

SPS biedt de mogelijkheid de SpeechLive Service gratis te testen. Als u voor testdoeleinden een SpeechLive account heeft gemaakt, zijn uw rechten voor het gebruik van de SpeechLive Service op de testperiode van 30 dagen beperkt. Na afloop van de testperiode kan de SpeechLive Service niet meer worden gebruikt. U heeft echter de mogelijkheid de SpeechLive Service op de basis van een abonnement te licenseren.

5. Gebruiksvoorwaarden, verbod van misbruik

(a) U heeft geen recht de SpeechLive Service voor commerciële doeleinden aan derden te geven voor gebruik.
(b) U bent verplicht de door SPS aangeboden diensten conform de wetgeving te gebruiken en ieder misbruik achterwege laten. In het bijzonder mag u

i. geen inhoud overdragen of opslaan die tegen rechten van intellectueel eigendom of tegen andere rechten van derden ingaan of illegaal, ongeoorloofd, lasterlijk of beledigend zijn of de privacy van derden schenden,

ii. geen inhoud overdragen die software virussen of andere schadelijke computer codes, bestanden of programma's zoals Trojaanse paarden, wormen bevatten,

iii. onze websites, servers of netwerken niet storen resp. geen handelingen uitvoeren die tot een niet verantwoordbare of onredelijke hoge belasting van onze infrastructuur leiden,

iv. geen inspanning ondernemen om zonder toestemming toegang tot vreemde computer-systemen, gebruikersaccounts of gegevens te krijgen.

(c) U alleen bent verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersinhoud (in het bijzonder dictaten) en voor alle onder uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw SpeechLive account uitgevoerde activiteiten die door uw foutief gedrag zijn ontstaan.
(d) Om verkeerd gebruik te voorkomen bent u verplicht uw toegangsgegevens voor het SpeechLive account (gebruikersnaam, wachtwoord) tegenover derden geheim te houden en ons bij iedere verdachte of ongeoorloofde gedraging onmiddellijk via e-mail op de hoogte te stellen: live.support(at)speech.com. SPS behoudt zich het recht voor uw SpeechLive account zonder voorafgaande mededeling te blokkeren als u tegen deze gebruiksvoorwaarden verstoot of wanneer er een gegrond verdacht van misbruik bestaat.

 

6. Beschikbaarheid van de SpeechLive Service

SPS doet zijn best om te garanderen dat de aangeboden diensten onderbrekingsvrij ter beschikking staan en overdrachten foutloos zijn. Door de hoedanigheid van het internet kan dit echter niet worden gegarandeerd. De beschikbaarheid van de dienst hangt in het bijzonder af van de beschikbaarheid van communicatiediensten en –netwerken die niet onder de verantwoording van SPS ligt. Voorts kan uw toegang tot de SpeechLive Service soms door de uitvoering van noodzakelijk onderhoud onderbroken of beperkt zijn. Voor verbruikers geldt: uw wettelijke garantie eisen worden daardoor niet beperkt.

De aansprakelijkheid van SPS richt zich op bovenstaand punt A. 7 ("Beperking van aansprakelijkheid") .

7. Looptijd

De SpeechLive Service wordt gelicenseerd op de basis van een abonnement. Een abonnement is gedurende onbepaalde tijd geldig zolang het niet door u of SPS wordt opgezegd.

De opzegging van alle of individuele gebruikerslicenties is te allen tijde via de SpeechLive account via internet mogelijk of dient schriftelijk aan SPS te worden gestuurd. De opzegging wordt aan het einde van de lopende afrekeningsperiode werkzaam. De afrekeningsperiode is productafhankelijk en is zichtbaar op de SpeechLive website evenals in uw SpeechLive account. Na ontvangst van uw opzegging ontvangt u een e-mail met een bevestiging van de opzegging waarin ook het tijdstip van het effectief worden van de opzegging wordt genoemd.

Na beëindiging van het abonnement kan de SpeechLive Service niet meer worden gebruikt. U heeft echter binnen 30 dagen vanaf beëindiging van het abonnement de mogelijkheid uw dictaten die u op de SpeechLive webspace heeft opgeslagen, te downloaden. Daarna worden de dictaten door SPS onherroepelijk gewist.

* * * * *

DOOR VOORTZETTING VAN DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ERKENT U DAT U DE BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U MET DE GELDING VAN DEZE BEPALINGEN AKKOORD GAAT.

De huidige SpeechLive-licentieovereenkomst voor eindgebruikers kan te allen tijde worden bekeken op www.speechlive.com/nl/licentieovereenkomst-voor-eindgebruikers/

 

Laatste versie: 10.11.2018

PDF-versie

------------------------------------------

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers geldig tot 10.11.2018

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers geldig tot 24.05.2018

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers geldig tot 04.05.2015