Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

SpeechExec Software en SpeechLive Service

 

BELANGRIJK – ZORGVULDIG DOORLEZEN:

Alvorens deze software te gebruiken, verzoeken wij u de onderstaande voorwaarden van deze overeenkomst zorgvuldig door te lezen. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('Licentieovereenkomst') is een juridisch bindende overeenkomst tussen u (als natuurlijk persoon, vennootschap of een andere van rechtspersoonlijkheid voorziene eenheid) als de eindgebruiker en Speech Processing Solutions GmbH ('SPS') en regelt de gebruiksrechten van de SpeechExec Software en de SpeechLive Service, indien u zich op deze heeft geabonneerd. De term software omvat de computersoftware ('SOFTWARE'), de meegeleverde documentatie en mogelijk 'online' of elektronische documentatie en een productsleutel; al deze bestanddelen worden navolgend 'SOFTWAREPRODUCT' genoemd. Door het SOFTWAREPRODUCT te installeren, kopiëren of anderszins te gebruiken, accepteert u de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. In het kader van het registratie- en activeringsproces wordt u gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden. Door op "Volgende" te klikken, gaat u ermee akkoord aan deze licentieovereenkomst gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst, klikt u op "Terug" en het registratie- en activeringsproces wordt niet voortgezet.

A. SpeechExec Software

1. Verlening van het licentierecht

Indien u een natuurlijk persoon bent, wordt met deze licentieovereenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht aan u verleend om dit SOFTWAREPRODUCT te gebruiken zoals beschreven in deze Licentieovereenkomst. Als u een rechtspersoon bent, wordt met deze Licentieovereenkomst het recht aan u verleend om een natuurlijk persoon in uw organisatie te bepalen die het recht heeft, op een niet-exclusieve en niet-overdraagbare basis dit SOFTWAREPRODUCT te gebruiken zoals beschreven in deze Licentieovereenkomst. 

2. Gebruiksrechten, Gebruiksbeperkingen

(a) Gebruiksrechten

SPS geeft u het recht het SOFTWAREPRODUCT te gebruiken gedurende een beperkte periode zodra u de overeengekomen abonnementskosten hebt betaald. De gebruiksperiode voor dit product is online te vinden op www.philips.com/dictation (licentieduur). Dit SOFTWAREPRODUCT kan worden gebruikt met de besturingssystemen opgegeven in het LEESMIJ-bestand. Het gebruiksrecht geldt alleen voor de versie die u heeft aangeschaft en niet voor andere versies, uitgezonderd opvolgende versies die SPS uit eigen overweging kosteloos aan u aanbiedt. U bent gemachtigd een kopie van de SOFTWARE waarvoor u een licentie is verleend op uw computers te installeren, met de beperking dat de SOFTWARE op één computer tegelijk wordt gebruikt, wat wordt gewaarborgd door het invoeren van een wettelijk aangeschafte productcode die wordt ingevoerd als de SOFTWARE wordt geregistreerd, samen met een gebruikersprofiel (e-mailadres en wachtwoord). Een gebruikerslicentie (voor één gebruiker) is vereist voor elke individuele gebruiker van het SOFTWAREPRODUCT.

Een ‘computer’ kan een losse computer zijn of een werkplekcomputer binnen een netwerk. De SOFTWARE is ‘in gebruik’ op een computer als een gebruiker heeft ingelogd met de betreffende inloggegevens (e-mailadres, wachtwoord en productcode).

(b) Recht op vervaardiging van een veiligheidskopie

U heeft het recht een kopie van de SOFTWARE uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden te vervaardigen onder de voorwaarde dat u garandeert dat alle copyright-, vertrouwelijkheids- en andere eigendomsaanwijzingen zoals op de originele kopie van de SOFTWARE behouden blijven. U mag de gedrukte materialen die bij de SOFTWARE zijn gevoegd, niet kopiëren.

(c) Overdracht niet toegestaan

Het is u niet toegestaan de SOFTWARE of kopieën van de SOFTWARE of enig deel van de meegeleverde documentatie te verhuren, uit te lenen, uit te leasen, te verkopen of anderszins over te dragen. Tevens is het verboden het SOFTWAREPRODUCT of enig deel daarvan evenals kopieën hiervan te publiceren, voor derden toegankelijk te maken of anderszins te distribueren. Daarenboven is het verboden de SOFTWARE of delen ervan in enige vorm in software of in enig ander product te gebruiken dat aan een derde persoon wordt verkocht. 

(d) Beperking op reverse-engineering/wijzigingen

Tenzij de uitvoering van deze bepaling verboden is krachtens toepasselijke wetgeving, is het u niet toegestaan om het SOFTWAREPRODUCT of enig deel daarvan te decompileren, te disassembleren, te reverse-engineeren of afgeleide werken van het SOFTWAREPRODUCT te creëren. U mag het SOFTWAREPRODUCT niet geheel of gedeeltelijk wijzigen of aanpassen.

(e) Registratie

Voor het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT moet u de productsleutel als gebruiker registreren. Deze registratie is gratis. Bij de registratie moet u een unieke gebruikersnaam en een uniek wachtwoord kiezen en een uniek, geldig, actueel en controleerbaar e-mailadres invoeren. Dubbel gebruik van gebruikersnamen of e-mailadressen is niet toegestaan, dus als de naam of het adres dat u invoert al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere gebruikersnaam of ander e-mailadres te kiezen resp. in te voeren. U kunt meerdere productsleutels met dezelfde gebruikersnaam registreren en activeren. Vervolgens ontvangt u een e-mailbevestiging met uw geregistreerde gebruikersinformatie en een activeringslink. Als het toezenden van deze informatie om bepaalde redenen (bijvoorbeeld door het invoeren van een ongeldig e-mailadres) mislukt, wordt uw toegang tot het SOFTWAREPRODUCT geweigerd. Neem in dat geval contact op met een deelnemende retailer of stuur een e-mail naar support@speech.com om de juiste hulp te ontvangen. Indien uw persoonlijke gegevens die u in het kader van de registratie hebt ingevoerd veranderen, moet u uw gebruikersinformatie in alle SOFTWAREPRODUCTEN bijwerken. U bent verplicht om uw inloggegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) geheim te houden voor derden en uw computer tegen onbevoegde toegang te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord uitgevoerde activiteiten die tot uw laakbaar gedrag te herleiden zijn. Als u verdacht of ongeoorloofd gedrag met betrekking tot uw account, uw gebruikersnaam en/of uw wachtwoord opvalt, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar support@speech.com.

U kunt te allen tijde per e-mail aan support@speech.com vragen dat uw registratie wordt gewist, tenzij de gegevens nog nodig zijn om bestaande contractuele verhoudingen af te wikkelen. In dat geval zullen we uw bij de registratie ingevoerde persoonsgegevens wissen zodra deze niet meer nodig zijn.

(f) Testlicentie

SPS biedt de mogelijkheid om de SOFTWARE voor testdoeleinden van de website van SPS te downloaden. Als u de SOFTWARE voor testdoeleinden hebt geïnstalleerd, zijn uw rechten op het gebruik van de SOFTWARE beperkt tot de testperiode van 30 dagen vanaf de eerste activering. Na afloop van de testperiode kan de SOFTWARE niet meer worden gebruikt. U hebt echter de mogelijkheid om de testlicentie door aankoop om te zetten in een licentieabonnement.

(g) Activering van de SOFTWAREPRODUCT

U dient het SOFTWAREPRODUCT te activeren om alle functies van het SOFTWAREPRODUCT te kunnen gebruiken. Zodra u de SOFTWARE hebt geactiveerd, kan de SOFTWARE gedurende de periode van de verworven abonnementlooptijd vanaf de eerste activering worden gebruikt. Door de activering wordt het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT aan een bepaalde gebruiker en een bepaalde werkplekcomputer toegewezen. Tijdens de registratie stuurt de SOFTWARE bepaalde informatie naar SPS. Hiertoe behoren de productsleutel, bepaalde informatie die uit de hardwareconfiguratie wordt afgeleid (hashwaarde), het e-mailadres van de gebruiker met het bijbehorende wachtwoord, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, sector, functie, telefoon, land, postcode. Een registratie en activering die met gebruikersgegevens van een retailer plaatsvindt, is niet toegestaan. Door het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT gaat u akkoord met de overdracht van deze informatie aan SPS. De activering van het SOFTWAREPRODUCT vindt plaats door het klikken op de activeringslink in de e-mailbevestiging die na de registratie naar de gebruiker wordt gestuurd. Na afloop van de voor de activering bestemde periode is de mogelijkheid om het SOFTWAREPRODUCT te gebruiken beperkt totdat het SOFTWAREPRODUCT is geactiveerd.

Zodra het SOFTWAREPRODUCT is geactiveerd, kan dit op de geactiveerde hardware worden gebruikt tot het einde van de abonnementlooptijd. Tijdens de looptijd stuurt het SOFTWAREPRODUCT regelmatig bepaalde informatie naar SPS om de geldigheid van de softwarelicentie te controleren. Indien dit door tijdelijke beperkingen van de internetverbinding niet mogelijk is, kan het SOFTWAREPRODUCT gedurende een gelimiteerde tijd zonder internetverbinding worden gebruikt.

In geval van een hardwarevervanging kan de gebruiker het SOFTWAREPRODUCT op de nieuwe hardware voor de resterende licentielooptijd activeren d.m.v. een nieuw activeringsproces met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord. De licentie wordt dan ongeldig op de voorheen gebruikte hardware. Een hardwarevervanging is mogelijk tot het SOFTWAREPRODUCT het einde van de licentielooptijd of het einde van de support heeft bereikt. Actuele informatie over het einde van de support voor het SOFTWAREPRODUCT is te vinden in het supportgedeelte van de website www.dictation.philips.com.

3. Beperkingen op grond van het auteursrecht

(a) Eigendomsrechten

Het SOFTWAREPRODUCT is aan u gelicentieerd, en niet aan u verkocht, uitsluitend voor het gebruik volgens de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, en SPS behoudt zich alle rechten voor welke u hiermee niet uitdrukkelijk verleend zijn. SPS en/of zijn licentiegevers zijn eigenaar van de SOFTWARE en alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die op het SOFTWAREPRODUCT rusten (waaronder, maar niet beperkt tot, de afbeeldingen, 'applets', foto's, animaties, video's, audiosequenties, muziek en tekst, die in het SOFTWAREPRODUCT opgenomen zijn) evenals alle kopieën van het SOFTWAREPRODUCT en alle delen hiervan. Krachtens de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst ontvangt u slechts een beperkt recht op het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT. Het SOFTWAREPRODUCT is beveiligd door auteursrechtelijke bepalingen en internationale verdragen inzake auteursrechten evenals door andere wetten en internationale verdragen ter bescherming van intellectueel eigendom. U bent verplicht het SOFTWAREPRODUCT uitsluitend volgens de bepalingen van deze Licentieovereenkomst te gebruiken, tenzij de plaatselijke wetgeving u ongeacht deze beperking ruimere rechten verleent.

(b) Geen vervaardiging van kopieën

Voor zover niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst toegestaan onder bovenstaand artikel 2 'Gebruiksrechten, Gebruiksbeperkingen' toegestaan, is het u niet toegestaan kopieën van het SOFTWAREPRODUCT of delen daarvan te vervaardigen.

4. Looptijd

Deze licentieovereenkomst is geldig gedurende de looptijd van de verworven licentie of tot de licentieovereenkomst wordt opgezegd en begint met de activering van het SOFTWAREPRODUCT. U hebt het recht om deze licentieovereenkomst te allen tijde op te zeggen door het SOFTWAREPRODUCT niet langer te gebruiken en door het SOFTWAREPRODUCT en alle kopieën inclusief de documentatie te vernietigen.

Deze Licentieovereenkomst wordt onmiddellijk en zonder verdere mededeling door SPS beëindigd als u enige bepaling van deze overeenkomst schendt. In dit geval bent u verplicht het SOFTWAREPRODUCT, en alle delen ervan, te vernietigen en alle kopieën van het SOFTWAREPRODUCT, die in uw bezit zijn of onder uw beheer staan, te verwijderen. Alle bepalingen van deze Licentieovereenkomst met betrekking tot garantiebeperkingen, aansprakelijkheidsbeperkingen, rechtsmiddelen en schadevergoedingseisen, en alle eigendomsrechten van SPS blijven na beëindiging van kracht.

Het SOFTWAREPRODUCT zal u op tijd vóór het aflopen van de abonnementlooptijd erover informeren dat het abonnement moet worden vernieuwd. Na afloop van de licentielooptijd kan het SOFTWAREPRODUCT door het invoeren en activeren van een nieuwe, aangeschafte productsleutel resp. door het overstappen naar een SpeechLive-geactiveerdabonnement licentie weer worden geactiveerd.

Het overstappen van een SpeechLive-geactiveerd abonnement naar een tijdelijke licentie d.m.v. een productsleutel is alleen mogelijk na een complete deïnstallatie en herinstallatie van het SOFTWAREPRODUCT.

5. Uitvoerbeperkingen

U dient zich strikt aan de toepasselijke exportwet- en regelgeving te houden.

6. Garantie

Indien door de toepasselijke nationale wetgevingen (bijv. bepalingen inzake consumentenbescherming) niet dwingend anderszins wordt bepaald, geldt onderstaande regeling: 

SPS garandeert dat de SOFTWARE gedurende een periode van negentig (90) dagen na de overhandiging respectievelijk de download van de SOFTWARE de functies bevat die in de programmabeschrijving en de gebruikshandleidingen staan vermeld. Overigens wordt de SOFTWARE evenals de meegeleverde documentatie zoals beschikbaar ('as is') ter beschikking gesteld. SPS wijst iedere verdere uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en toezegging met betrekking tot de SOFTWARE en de documentatie ervan van de hand, in het bijzonder de garantie van algemene verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of de niet-inbreuk op rechten van derden voor zover dergelijke uitsluitingen wettelijk toelaatbaar zijn. 

Garantieplichtig erkende defecten moeten binnen 14 dagen na de overhandiging respectievelijk de download van de software via internet of, indien een defect pas later zichtbaar wordt, binnen 14 dagen na zichtbaarheid, worden gemeld. Klachten zijn alleen geldig als deze reproduceerbare defecten betreffen en schriftelijk worden gedocumenteerd. SPS zal dergelijke defecten verhelpen binnen een op basis van de ernst van het gemelde defect redelijke tijdsperiode. SPS doet dit door u ofwel een gecorrigeerde versie van de SOFTWARE te leveren die vrij is van defecten, ofwel door u een oplossing te bieden die de effecten van het defect omzeilt en vermijdt. Indien SPS het defect niet op economisch verantwoorde wijze binnen een redelijke termijn kan verhelpen, kunt u de terugname van het SOFTWAREPRODUCT tegen terugbetaling van de betaalde abonnementkosten eisen. Verdere eisen worden uitgesloten.

Bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen van garantie gelden niet voor 'verbruikers' op wie de Oostenrijkse consumentenbeschermingswet van toepassing is. Voor deze verbruikers gelden de wettelijke garantie-eisen krachtens Oostenrijkse wetgeving.

SPS heeft geen verplichtingen ten aanzien van garantie en aansprakelijkheid indien het defect ontstaan is uit het misbruik, onjuist gebruik of niet-toegestane wijzigingen van de SOFTWARE of het nalaten door de eindgebruiker om eerdere bugfixes voor de SOFTWARE, geleverd door SPS, te installeren. Om softwareondersteuning te verkrijgen van SPS, kan SPS u verzoeken uw SOFTWARE bij te werken naar de laatste versie die door SPS beschikbaar gemaakt is.

7. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toelaatbaar wordt de aansprakelijkheid van SPS, haar leveranciers en/of rechthebbenden op het SOFTWAREPRODUCT voor indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade, bijzondere schade, punitieve schade en elke andere schade uitgesloten die in verband met of uit het gebruik, misbruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het SOFTWAREPRODUCT voortvloeien (waaronder, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor schade uit omzetderving, winstderving, gemist gebruik, verloren gegevens of andere economische nadelen) ongeacht of de schade uit een schending van de overeenkomst of een onrechtmatige daad ontstaat, en zelfs in geval dat SPS expliciet op de mogelijkheid van dergelijke schade werd gewezen. In ieder geval is een eventuele aansprakelijkheid van SPS of zijn leveranciers jegens u krachtens deze overeenkomst, ongeacht of dit vanwege contractrecht, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins is, beperkt tot de prijs die u voor het SOFTWAREPRODUCT heeft betaald. De hierin beschreven beperking van de aansprakelijkheid geldt ook indien de hierboven beschreven garantie zijn hoofddoel niet bereikt. In sommige staten of rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid niet toegestaan en daarom is de bovenstaande beperking mogelijk niet van toepassing op u.

Bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor verbruikers. Voor verbruikers gelden de volgende regelingen:

SPS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim, voor zover dit geen wezenlijke contractuele plichten, schade uit de schending van het leven, het lichaam, de gezondheid of garanties betreffen of eisen overeenkomstig de Oostenrijkse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz) aantasten. In geval van licht nalatig plichtsverzuim van wezenlijke plichten, waarvan de vervulling de reglementaire uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en op de naleving waarop u regelmatig vertrouwt, is SPS slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor wettelijke vertegenwoordigers en uitvoeringsassistenten van SPS. Voor het overige is SPS aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

8. Wijzigingen van de overeenkomst

SPS behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze licentieovereenkomst te maken. De wijzigingen gaan voor nieuw af te sluiten licentieovereenkomsten onmiddellijk van kracht. Bij bestaande licentieovereenkomsten worden de wijziging voor u pas effectief als u met de wijzigingen akkoord gaat. Voor dit doeleinde zal SPS u tijdig voor het inkrachttreden van de geplande wijzigingen in adequate vorm hierover op de hoogte stellen. De informatie kan ook per e-mail verstrekt worden. De instemming met de wijzigingen geldt als gegeven als u niet binnen 4 weken na ontvangst schriftelijk of per e-mail bezwaar maakt. SPS zal u afzonderlijk op deze termijn evenals op de omstandigheid wijzen dat uw instemming met de wijzigingen bij gebreke van een tijdelijke tegenspraak als gegeven geldt.

9. Verlies/diefstal

Bij verlies, diefstal resp. onbedoelde of onrechtmatige activering van productsleutels bestaat er principieel geen recht op vergoeding door Speech Processing Solutions.

10. Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze licentieovereenkomst ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasbaar recht en bevoegde rechter

Deze Licentieovereenkomst is onderworpen aan het Oostenrijks recht met uitsluiting van zijn collisieregels en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Indien u een verbruiker bent, kan eventueel het recht van het land waarin uw woonplaats ligt, worden toegepast ten aanzien van dwingende consumentenrechtelijke bepalingen.

Alle geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met deze Licentieovereenkomst, zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Wenen. Voor verbruikers geldt de wettelijke jurisdictie.

Deze Eindgebruikersovereenkomst is te allen tijde te vinden in de SOFTWARE onder Help > Juridische informatie.

B. SpeechLive Service en SpeechLive-geactiveerd Abo

De volgende bepalingen gelden voor de SpeechLive Service en de SpeechExec SOFTWARE indien deze via een SpeechLive Service abonnement wordt gelicentieerd. Voor zover hierna niet afwijkend geregeld, gelden aanvullend de bepalingen voor de SpeechExec software.

1. Omvang van de licentie

SPS stelt met de SpeechLive Service een op internet gebaseerde dienst beschikbaar. Met de SpeechLive Service hebt u de mogelijkheid om dictaten naar een door SPS beschikbaar gestelde online opslagruimte te uploaden en te beheren. Als u de SpeechLive Service resp. de SpeechExec SOFTWARE d.m.v. SpeechLive-geactiveerd abonnement wilt gebruiken, moet u de overeenkomstige licenties aanschaffen. Als u de SpeechLive Service in combinatie met de SpeechExec software wilt gebruiken, moet u tevens de SpeechLive functie in de SpeechExec software activeren. Voor het gebruik van het SpeechLive-geactiveerd abonnement moet u de SpeechExec abonnement licentie voor de betreffende gebruiker in het SpeechLive gebruikersbeheer activeren. In het kader van de activering moet u de weergegeven bepalingen inzake gegevensbescherming accepteren.

2. Gebruiksrechten

SPS verleent u met de betaling van de overeengekomen abonnementkosten een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht dat beperkt is tot de overeengekomen looptijd van de overeenkomst (abonnementsperiode).

Voor iedere afzonderlijke user (gebruiker) die de SpeechLive Service resp. het SpeechLive-geactiveerd abonnement gebruikt, is een gebruikerslicentie voor de SpeechLive Service nodig (Single User License).

3. SpeechLive-account

Voor het gebruik van de SpeechLive Service resp. het SpeechLive-geactiveerd abonnement is een SpeechLive account nodig. Via het SpeechLive account kunt u de gebruikersrechten beheren en nieuwe gebruikers toevoegen, zolang het gelicentieerde aantal gebruikers niet wordt overschreden, en gebruikers weer verwijderen. Afhankelijk van de betreffende gebruikersrechten kunt u tevens uw persoonlijke gegevens bijwerken, facturen inzien en veiligheidskopieën maken van uw dictaten die in de SpeechLive opslagruimte zijn opgeslagen. Indien uw persoonlijke gegevens die u bij het aanmaken van uw SpeechLive account hebt ingevoerd veranderen, dient u uw gegevens onmiddellijk bij te werken.

4. Testlicentie

SPS biedt de mogelijkheid om de SpeechLive Service resp. het SpeechLive-geactiveerd abonnement gratis te testen. Als u een SpeechLive account voor testdoeleinden hebt aangemaakt, zijn uw rechten op het gebruik van de SpeechLive Service resp. het SpeechLive-geactiveerd abonnement beperkt tot de testperiode van 30 dagen. Na afloop van de testperiode kan de SpeechLive Service resp. de SpeechExec SOFTWARE niet meer worden gebruikt. U hebt echter de mogelijkheid om de SpeechLive Service resp. de SpeechExec SOFTWARE op abonnementsbasis te licentiëren.

5. Verlies/diefstal

Bij verlies, diefstal resp. onbedoelde of onrechtmatige activering van waardeboncodes voor een SpeechLive-geactiveerd abonnement bestaat er principieel geen recht op vergoeding door Speech Processing Solutions.

6. Gebruiksvoorwaarden, verbod van misbruik

(a) U bent niet gerechtigd de SpeechLive Service voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar te stellen.

(b) U bent verplicht de door SPS aangeboden diensten conform de toepasbare wetgeving te gebruiken en ieder misbruik achterwege laten. In het bijzonder mag u

i. geen inhoud overdragen of opslaan die tegen rechten van intellectueel eigendom of tegen andere rechten van derden ingaan of illegaal, ongeoorloofd, lasterlijk of beledigend zijn of de privacy van derden schenden; 

ii. geen inhoud overdragen die softwarevirussen of andere schadelijke computercodes, -bestanden of -programma's zoals Trojaanse paarden en wormen bevat; 

iii. onze websites, servers of netwerken niet storen respectievelijk geen handelingen uitvoeren die tot een niet-verantwoordbare of onredelijk hoge belasting van onze infrastructuur leiden;

iv. geen pogingen ondernemen om zonder toestemming toegang tot computersystemen, gebruikersaccounts of gegevens van andere gebruikers te krijgen.

(c) U alleen bent verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersinhoud (in het bijzonder dictaten) en voor alle onder uw gebruikersnaam en wachtwoord vanuit uw SpeechLive-account uitgevoerde activiteiten die door uw gedragingen, niet-handelen of nalatigheid zijn ontstaan.

(d) Om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen, bent u verplicht uw toegangsgegevens voor het SpeechLive-account (gebruikersnaam, wachtwoord) geheim te houden en ons bij iedere verdenking van misbruik onmiddellijk via e-mail op de hoogte te stellen:support@speech.com SPS behoudt zich het recht voor uw SpeechLive-account zonder voorafgaande mededeling te blokkeren als u deze gebruiksvoorwaarden schendt of wanneer er een gegronde verdenking van misbruik bestaat.

7. Beschikbaarheid van de SpeechLive Service

De SpeechLive Service resp. het SpeechExec abonnement wordt op abonnementsbasis gelicentieerd. Een abonnement loopt voor onbepaalde tijd, zolang het niet door u of SPS wordt opgezegd.

De opzegging van alle of afzonderlijke gebruikerslicenties resp. SpeechExec abonnement licenties is te allen tijde via het SpeechLive account afhankelijk van het afrekenmodel online mogelijk of moet schriftelijk aan SPS of de deelnemende retailers worden doorgegeven. De opzegging treedt in werking met het einde van de lopende afrekenperiode. De afrekenperiode is productafhankelijk en is al naargelang het afrekenmodel zichtbaar op de SpeechLive website en in uw SpeechLive account. Na ontvangst van uw opzegging ontvangt u afhankelijk van het afrekenmodel een e-mail met een bevestiging van de opzegging, waarin ook de dag wordt vermeld waarop de opzegging in werking treedt.

Na het einde van het abonnement kan de SpeechLive Service, het SpeechExec abonnement en de SpeechExec SOFTWARE niet meer worden gebruikt. U hebt echter binnen 30 dagen vanaf het einde van het abonnement de mogelijkheid om uw dictaten die u in de SpeechLive opslagruimte hebt opgeslagen via de webtoegang te downloaden. Daarna worden de dictaten onherroepelijk gewist door SPS.

8. Looptijd

De SpeechLive Service resp. het SpeechLive-geactiveerd abonnement wordt op abonnementsbasis gelicentieerd. Een abonnement loopt voor onbepaalde tijd, zolang het niet door u of SPS wordt opgezegd. Het abonnement wordt vooraf betaald voor de betreffende afrekenperiode, die automatisch wordt verlengd met een verdere afrekenperiode tot aan de beëindiging van het abonnement. 

De afrekenperiode is productafhankelijk en is al naargelang het afrekenmodel zichtbaar op de SpeechLive website en in uw SpeechLive account. 

De opzegging van alle of afzonderlijke gebruikerslicenties resp. SpeechLive-geactiveerd abonnement licenties is te allen tijde via het SpeechLive account afhankelijk van het afrekenmodel online mogelijk of moet schriftelijk aan SPS of de deelnemende retailers worden doorgegeven. De opzegging treedt in werking met het einde van de lopende afrekenperiode. Na ontvangst van uw opzegging ontvangt u afhankelijk van het afrekenmodel een e-mail met een bevestiging van de opzegging, waarin ook de dag wordt vermeld waarop de opzegging in werking treedt.

Na het einde van het abonnement kan de SpeechLive Service, het SpeechLive-geactiveerd abonnement en de SpeechExec SOFTWARE niet meer worden gebruikt. U hebt echter binnen 30 dagen vanaf het einde van het abonnement de mogelijkheid om uw dictaten die u in de SpeechLive opslagruimte hebt opgeslagen via de webtoegang te downloaden. Daarna worden de dictaten onherroepelijk gewist door SPS.

* * * * *

DOOR HET VOORTZETTEN VAN DE REGISTRATIE VAN DE SOFTWARE ERKENT U DAT U DEZE LICENTIEOVEREENKOMST GELEZEN EN BEGREPEN HEBT EN DAT U AKKOORD GAAT MET DE GELDIGHEID VAN DEZE BEPALINGEN.

De huidige SpeechLive-licentieovereenkomst voor eindgebruikers kan te allen tijde worden bekeken op www.speechlive.com/nl/licentieovereenkomst-voor-eindgebruikers/

Laatste versie: 10.06.2020

PDF-versie

------------------------------------------

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers geldig tot 09.06.2020

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers geldig tot 30.01.2020

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers geldig tot 10.11.2018

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers geldig tot 24.05.2018

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers geldig tot 04.05.2015