Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Welkom in de wereld van Speech producten en diensten! Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop en het gebruik van de producten, apps en diensten ("Diensten").

De SpeechLive Online Shop bevindt zich op www.speechlive.com (de "Online Shop" of "Website"), voor SpeechID op www.speech.com/id. De Online Shop en de producten worden aangeboden door Speech Processing Solutions GmbH, Oostenrijk (hierna "SPS", "wij" of "ons" genoemd).  De voorwaarden, waaronder de producten van SPS worden aangeboden, zijn hieronder beschreven. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u de AVV tijdens het plaatsen van uw bestelling aanvaarden. Met uw bestelling aanvaardt u de AVV en gaat u ermee akkoord dat u aan deze AVV bent gebonden.

SPS behoudt zich het recht om deze AVV op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen gelden echter alleen voor nieuwe bestellingen en hebben geen uitwerking op bestellingen die geplaatst werden voordat de gewijzigde AVV op de website waren gepubliceerd.

2. Sluiting van de overeenkomst

Om een bestelling in de online winkel te kunnen plaatsen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en over een geldig e-mailadres beschikken. U dient de verplichte informatie op het bestelformulier volledig en correct in te vullen.

De dienstendie op de websites van SPS worden gepresenteerd zijn een vrijblijvend verzoek aan klanten om op hun beurt de gepresenteerde diensten te bestellen.SPS is niet verplicht om de bestelling van de klant te accepteren.

Wanneer SPS u de bevestigingsmail van uw bestelling stuurt, is dit nog geen acceptatie van uw bestelling. Wij accepteren uw bestelling pas dan of sluiten een overeenkomst, als wij de acceptatie van uw bestelling uitdrukkelijk per e-mail bevestigen en/of de bestelde diensten versturen en/of als download ter beschikking stellen.

Elke dienst wordt automatisch verlengd aan het einde van elke termijn voor een nieuwe termijn gelijk aan de oorspronkelijke overeengekomen termijn, tenzij een van beide partijen de andere schriftelijk op de hoogte stelt van de beëindiging voor het einde van de betreffende termijn. Wij sturen u een kennisgevingse-mail, waarin wij u eraan herinneren dat uw abonnement op het punt staat te worden verlengd, binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de verlengingsdatum. SpeechID: U kunt uw abonnement beëindigen in het abonnementenoverzicht van uw SpeechID-account.

3. Prijzen

De prijs is de prijs die op de website is gepubliceerd. Alle prijzen staan in de locale munteenheid aangegeven en zijn - indien niet anders vermeld - inclusief de wettelijke omzetbelasting.

Licentiekosten worden – afhankelijk van de gepubliceerde prijs op de website – eenmalig of lopend berekend. Licentiekosten worden over het algemeen per kwartaal op voorhand in rekening gesteld, tenzij niet anders op de website vermeld.

Waardevastheid: de waardevastheid van de lopende kosten wordt overeengekomen. Als maatstaf voor de berekening van de waardevastheid dient de door Statistik Austria maandelijks gepubliceerde consumentenprijsindex 2020 (basisjaar 2020) of een in zijn plaats tredende index. SPS behoudt zich het recht voor om de lopende licentiekosten jaarlijks aan een controle te onderwerpen en deze aan te passen overeenkomstig de wijziging van het voor het vorige kalenderjaar gepubliceerde indexcijfer, echter op zijn vroegst na afloop van drie maanden vanaf de sluiting van de overeenkomst. SPS zal eventuele verhogingen op tijd van tevoren bekend maken. Het niet uitoefenen van het recht op waardeaanpassing betekent geen afstand van latere waardeaanpassingen. In geval dat de consumentenprijsindex daalt, verplicht SPS zich de lopende kosten overeenkomstig te reduceren.

4. Betalingsvoorwaarden

Het bedrag wordt van uw creditcard afgeschreven wanneer de factuur wordt uitgereikt of wanneer uw producten worden verzonden respectievelijk als download ter beschikking worden gesteld. SPS zal uw bestelling pas uitvoeren als de verstrekker van uw creditcard het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten en/of diensten heeft geautoriseerd.

SPS behoudt zich het recht voor de identiteit van de kaarthouder door opeising van bepaalde documenten te controleren. Indien de klant kosten moet betalen van zijn betalingsdienstaanbieder in geval van betaling met een kredietkaart, moeten deze kosten door de klant worden betaald. 

Als u via een online betalingswijze betaalt, zal uw bankrekening worden belast op het moment van plaatsen van uw bestelling.

In het SpeechLive-portaal op www.speechlive.com kunt u onder „Account“ uw betalingsgegevens te allen tijde wijzigen evenals uw rekeningen bekijken. Als u uw betalingsgegevens wijzigt, moet u een klein bedrag aan transactiekosten betalen om de nieuwe betalingsgegevens te verifiëren. De kosten voor deze transactie worden binnen 24 uur terugbetaald.

5. Levering van uw producten

Software producten die u in de Online Shop heeft gekocht, zullen u uitsluitend elektronisch via e-mail en/of door terbeschikkingstelling van een downloadlink worden toegezonden, in principe onmiddellijk na ontvangst van uw bestelling, uiterlijk echter binnen 7 werkdagen vanaf de sluiting van de overeenkomst.

U gaat uitdrukkelijk akkoord dat wij het recht hebben om software producten onmiddellijk na ontvangst van uw bestelling te leveren en u neemt kennis van het feit dat u in dit geval geen wettelijk terugtredingsrecht over het bestelde software product heeft (zie onderstaand artikel 6).

6. Wettelijk herroepingsrecht

Als u een consument bent, geldt het volgende wettelijke herroepingsrecht. Consumenten kunnen een op afstand gesloten overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De herroepingstermijn eindigt bij overeenkomsten voor diensten en bij overeenkomsten over de levering van digitale inhoud, die niet op een duurzame gegevensdrager worden geleverd, 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht: er bestaat geen herroepingsrecht als digitale inhoud wordt geleverd die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd, als de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en zijn kennisneming dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest. Tevens bestaat er bij overeenkomsten over diensten geen herroepingsrecht als de dienst volledig is geleverd en de ondernemer met de levering was begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en zijn kennisneming dat hij zijn herroepingsrecht met de volledige naleving van de overeenkomst door de ondernemer verliest.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Speech Processing Solutions GmbH, Gutheil-Schoder- Gasse 8-12, 1100 Wenen, Oostenrijk, e-mail (live.support(at)speech.com) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping op onze website (Modelformulier voor herroeping) gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug te betalen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij met u uitdrukkelijk anders overeengekomen is; in geen geval worden er kosten aan u in rekening gesteld vanwege deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer terugontvangen hebben of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen teruggezonden hebt, al naar gelang wat het vroegere tijdstip is.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten geldt het volgende: Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, dient u ons een bedrag te betalen dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

7. Gebruiksvoorwaarden voor software en services

Bijkomend bij deze AVV gelden de desbetreffende gebruiksvoorwaarden voor software en services voor alle software, apps en services die op de website ter beschikking worden gesteld. Voor de SpeechExec-software en de SpeechLive Service gelden de bepalingen van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Voor de SpeechLive-transcriptieservice gelden de aanvullende bepalingen met betrekking tot SpeechLive-transcriptieservice en voor de spraakherkenning de aanvullende bepalingen met betrekking tot spraakherkenning.

8. Aansprakelijkheid

SPS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim, voor zover deze geen wezenlijke contractuele plichten, schade uit de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of garanties betreffen of eisen overeenkomstig de toepasselijke productaansprakelijkheidswet (of de respectieve, vergelijkbare nationale bepalingen in het geval van de toepasselijkheid van een ander rechtsstelsel). In het geval van licht nalatig plichtsverzuim van wezenlijke plichten, waarvan de vervulling de reglementaire uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan u regelmatig vertrouwt, is SPS slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor wettelijke vertegenwoordigers en uitvoeringsassistenten van SPS.

Tegenover ondernemers is verder de aansprakelijkheid voor winstderving, uitgebleven besparingen, verloren gegevens, indirecte schade en gevolgschade evenals schade uit vorderingen van derden uitgesloten, voor zover dwingend recht niet anders bepaalt. Bovendien is de hoogte van de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de contractueel overeengekomen en op de vervaldatum betaalde vergoedingen aan SPS voor de ten grondslag liggende leveringen.

Software en services die beschikbaar zijn voor het downloaden van of door deze Website zijn onderworpen aan de bepalingen voor aansprakelijkheid in de licentieovereenkomst. Voor zover toegestaan door de wet, is elke aansprakelijkheid van SPS voor schade tijdens het gebruik van apps (softwarefouten, gegevensverlies) uitgesloten.

9. Gegevensbescherming

SPS neemt gegevensbescherming zeer serieus en verwerkt de persoonsgegevens strikt met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, zoals met name de algemene verordening gegevensbescherming van de EU. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.

10. Overige

Nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze verkoopvoorwaarden heeft geen nadelige invloed op de geldigheid van de gehele overeenkomst.

Er geldt uitsluitend Oostenrijks recht onder uitsluiting van verwijzingsnormen en het VN-kooprecht. Indien de klant een consument is met een woonplaats in de Europese Unie, kan eventueel ook het recht van het land waarin hij zijn woonplaats heeft worden toegepast als het om dwingende consumentenrechtelijke bepalingen gaat.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Wenen, “Innere Stadt”. Voor verbruikers geldt de toepasselijke wetgeving.

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de Amerikaanse overheid van toepassing is of een land dat door de Amerikaanse overheid beschouwd wordt als een land dat "terroristen steunt", en (ii) u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse overheid van personen of partijen die onderworpen zijn aan verboden of beperkingen. Verder verleent u de exploitant van uw besturingssysteem het onherroepelijke recht als derde-begunstigde (en de exploitant van het besturingssysteem aanvaardt dit recht) om deze voorwaarden tegen u af te dwingen.

 Voor klanten met woonplaats in Australië is uitsluitend het recht van New South Wales (Australië) van toepassing, met uitsluiting van de daar geldende collisieregels en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst met klanten die hun woonplaats in Australië hebben, is Sydney (Australië) of Wenen, Innere Stadt (Oostenrijk).

Het Nieuw-Zeelandse recht is uitsluitend van toepassing op klanten die in Nieuw-Zeeland gedomicilieerd zijn, met uitsluiting van zijn collisieregels en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst met klanten die hun woonplaats in Nieuw-Zeeland hebben, is Sydney (Australië) of Wenen, Innere Stadt (Oostenrijk).

11. Contact

Ons adres luidt:

Speech Processing Solutions GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
1100 Wenen
Oostenrijk 

live.support(at)speech.com

 

Voor klanten uit Australië en Nieuw Zeeland:

Speech Processing Solutions GmbH
Suite 303, Level 3, 815 Pacific Highway
Chatswood, NSW 2067
Australia

live.support(at)speech.com

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPEECHLIVE TRANSCRIPTIESERVICE

Speech Processing Solutions GmbH, Oostenrijk (hierna te noemen „SPS“, „wij“ of „ons“) biedt u met de SpeechLive transcriptieservice de mogelijkheid om uw opgenomen dictaten in tekst te laten transcriberen.

Voorwaarde voor het gebruik van de Transcription Service is een SpeechLive account. Indien u geen SpeechLive-account hebt, moet u eerst in de SpeechLive Online Shop op www.speechlive.com een licentie voor de SpeechLive Service aanschaffen. De aankoop van een dergelijke licentie is direct bij ons of bij een door ons geautoriseerde dealer mogelijk.

Tevens moet u om de Transcription Service te kunnen gebruiken in de SpeechLive Online Shop een tegoed aan transcriptieminuten kopen. Bij de aankoop van het tegoed kunt u een transcriptietaal kiezen. De transcriptietaal is dezelfde taal als de taal van het dictaat. U kunt kiezen tussen Duits, Engels (UK), Engels (US) en Frans. Let er a.u.b. op dat de gekozen taal na de eerste aankoop van een tegoed niet meer kan worden gewijzigd. De geselecteerde taal geldt daarom ook voor toekomstige aankopen van een tegoed.

Bij de levering van de dienst worden de transcriptieminuten automatisch van uw tegoed afgeboekt. Het aantal verbruikte transcriptieminuten wordt berekend uit de dictaatlengte (in minuten), de taal en de prioriteit van een dictaat evenals het aantal van dicteerders (zie onderstaand). De verbruikte minuten worden niet apart berekend. U kunt uw tegoed aan transcriptieminuten en de verbruikte minuten echter altijd in uw SpeechLive-account inzien. Vanaf de aankoop van uw tegoed aan transcriptieminuten kunt u dit 24 maanden lang gebruiken. Na afloop van 24 maanden vanaf de aankoopdatum vervalt het tegoed.

Verdere speciale voorwaarden voor de transcriptieservice in de Engelse en Franse taal

De volgende gegevens gelden voor de transcriptie van dictaten met één spreker (“single speaker”):

Prioriteit

Bij Engelstalige dictaten kunt u kiezen tussen “standaard prioriteit” en “hoge prioriteit”. Voor iedere begonnen minuut van een dictaat wordt bij standaard prioriteit één transcriptieminuut afgeboekt. Bij hoge prioriteit wordt voor iedere begonnen minuut van een dictaat 1,25 transcriptieminuut afgeboekt. Bij Franstalige dictaten worden alle dictaten met “standaard prioriteit” afgewerkt.

Transcriptietijd

Engelse en Franse dictaten worden gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week getranscribeerd (24/7/365). Dictaten met standaard prioriteit worden tot en met een dictaatlengte van 120 minuten in principe binnen 24 uur getranscribeerd (best effort). Dictaten met hoge prioriteit mogen niet langer dan 25 minuten zijn.

TaalPriorityMaximale lengte 
van dictaat (in minuten) 
Transcriptietijd 
(in uren) gedurende kantooruren
Engels (UK/US)Standaard12024
Engels (UK/US)Hoog255
FransStandaard12024
 

De volgende gegevens gelden voor de transcriptie van dictaten met meerdere sprekers (“multi speaker”):

SPS biedt vastgelegde prijzen voor 2, 3 en 4-5 sprekers aan. De prijs voor 6 of meer sprekers (6+) is een ruwe richtwaarde. De daadwerkelijke prijs wordt na analyse van het dictaat bekendgemaakt. In dat geval ontvangt u per e-mail een aanbod van SPS. U kunt dan zelf beslissen of u van het aanbod gebruik wilt maken of de opdracht voor transcriptie van uw dictaat wilt herroepen. Indien u de opdracht herroept, kunnen wij u analysekosten ter hoogte van 4% van de richtwaarde, minimaal echter 25 euro in rekening brengen. Indien u een verkeerd aantal sprekers hebt aangegeven, wordt de prijs volgens het daadwerkelijke aantal sprekers berekend en van uw tegoed afgeboekt. Bij onvoldoende tegoed wordt een geautomatiseerde betaling in werking gezet. Indien deze niet kan worden uitgevoerd, wordt het dictaat achtergehouden tot de betaling heeft plaatsgevonden en het ontbrekende tegoed aan de transcriptieservice is toegezonden.

Voor dictaten met meerdere sprekers bij Engelse en Franse dictaten bedraagt de transcriptietijd 72 uur (best effort) bij een maximale dictaatlengte van 180 minuten (3 uur).

TaalPriorityMaximale lengte 
van dictaat (in minuten) 
Transcriptietijd 
(in uren) gedurende kantooruren
Engels/Frans---18072
 

SPS doet zijn best om de dictaten binnen de vermelde transcriptietijd zo foutloos als mogelijk te transcriberen. De transcriptietijd en kwaliteit van een transcriptie hangen echter in beslissende mate af van de audiokwaliteit, verstaanbaarheid en snelheid van het dictaat. SPS kan daarom noch garanderen noch beloven dat de aangegeven transcriptietijden worden aangehouden en dat de dictaten foutloos worden overgedragen. Bij dictaten met een slechte audiokwaliteit, waarbij extra moeite moet worden gedaan, krijgt u van SPS vóór de transcriptie een mededeling over de hogere kosten en kunt u beslissen of u de transcriptie toch in opdracht wilt geven of niet.

Verdere speciale voorwaarden bij Duitse transcriptieservice

De volgende gegevens gelden voor de transcriptie van dictaten met één spreker (“single speaker”):

Prioriteit

U kunt kiezen tussen “standaard prioriteit” en “hoge prioriteit”. Voor iedere begonnen minuut van een dictaat wordt bij standaard prioriteit één transcriptieminuut afgeboekt. Bij hoge prioriteit wordt bij een Duitstalig dictaat voor iedere begonnen minuut van een dictaat 1,5 transcriptieminuut afgeboekt.

Transcriptietijd

Duitstalige dictaten worden binnen kantoortijden van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 20.00 uur (lokale tijd Oostenrijk, Duitsland), behalve op feestdagen, getranscribeerd. Dictaten met standaard prioriteit worden tot en met een dictaatlengte van 120 minuten in principe binnen 24 uur getranscribeerd (best effort). Duitstalige dictaten met hoge prioriteit worden in principe binnen 8 uur getranscribeerd (best effort). Dictaten met hoge prioriteit mogen niet langer dan 25 minuten zijn.

 

Houd u er alstublieft rekening mee dat de genoemde uitvoeringstermijnen moeten worden berekend op basis van de werktijdregelingen in Duitsland en dat de eerder genoemde transcriptietijden uitsluitend gebaseerd zijn op kantoortijden op Duitse werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 08.00 tot 20.00 uur (lokale tijd Oostenrijk, Duitsland).

TaalPriorityMaximale lengte 
van dictaat (in minuten) 
Transcriptietijd 
(in uren) gedurende kantooruren
DuitsStandaard12024
DuitsHoog258

De volgende gegevens gelden voor de transcriptie van dictaten met meerdere sprekers (“multi speaker”):

SPS biedt vastgelegde prijzen voor 2, 3 en 4-5 sprekers aan. De prijs voor 6 of meer sprekers (6+) is een ruwe richtwaarde. De daadwerkelijke prijs wordt na analyse van het dictaat bekendgemaakt. In dat geval ontvangt u per e-mail een aanbod van SPS. U kunt dan zelf beslissen of u van het aanbod gebruik wilt maken of de opdracht voor transcriptie van uw dictaat wilt herroepen. Indien u de opdracht herroept, kunnen wij u analysekosten ter hoogte van 4% van de richtwaarde, minimaal echter 25 euro in rekening brengen.

Indien u een verkeerd aantal sprekers hebt aangegeven, wordt de prijs volgens het daadwerkelijke aantal sprekers berekend en van uw tegoed afgeboekt. Bij onvoldoende tegoed wordt een geautomatiseerde betaling in werking gezet. Indien deze niet kan worden uitgevoerd, wordt het dictaat achtergehouden tot de betaling heeft plaatsgevonden en het ontbrekende tegoed aan de transcriptieservice is toegezonden.

Voor dictaten met meerdere sprekers bedraagt de transcriptietijd 72 uur (best effort) bij een maximale dictaatlengte van 120 minuten (2 uur) bij Duitstalige dictaten.

TaalPriorityMaximale lengte 
van dictaat (in minuten) 
Transcriptietijd 
(in uren) gedurende kantooruren
Duits---12072

SPS doet zijn best om de dictaten binnen de vermelde transcriptietijd zo foutloos als mogelijk te transcriberen. De transcriptietijd en kwaliteit van een transcriptie hangen echter in beslissende mate af van de audiokwaliteit, verstaanbaarheid en snelheid van het dictaat. SPS kan daarom noch garanderen noch beloven dat de aangegeven transcriptietijden worden aangehouden en dat de dictaten foutloos worden overgedragen. Bij dictaten met een slechte audiokwaliteit, waarbij extra moeite moet worden gedaan, krijgt u van SPS vóór de transcriptie een mededeling over de hogere kosten en kunt u beslissen of u de transcriptie toch in opdracht wilt geven of niet.

Fundamentele standaarden

De Duitse transcriptieservice zet alle toegezonden dictaten om in schriftelijke vorm volgens de volgende principes: U ontvangt een transcriptie van uw spraakbestand waarbij gebruik is gemaakt van de “STAB”-methode (zie ook Schrijf- en dicteerregels) en een intensieve bewerkingsmodus die de volgende diensten omvat: 

  • Aanduiding ##S m.b.t. onvolledige zinnen, onbegrijpelijke verbanden ('aangeklaagde' wordt 'aanklager' e.d.)
  • Meermaals beluisteren van moeilijk verstaanbare passages, in lastige gevallen ook met toepassing van het vierorenprincipe
  • Vierogenprincipe bij moeilijk verstaanbare spraakbestanden
  • Actieve vermindering van de ##-markeringen door het nazoeken (Duden-woordenboek, internet) van niet-gespelde woorden, namen, vaktermen etc.

Fundamentele standaarden voor dictaten met 1 spreker

Bij dictaten met 1 spreker gaat het om dictaten waarbij er uitsluitend één spreker is en die niet in de trant van een interview zijn opgenomen. De bewerkingstermijn bedraagt in de regel 24 uur binnen kantoortijden (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 20.00 uur) bij een maximaal dictaatvolume van 120 dictaatminuten per klant.

Fundamentele standaarden voor dictaten met meerdere sprekers

Er gelden afzonderlijke regelingen voor dictaten met meerdere sprekers resp. voor dictaten die in de trant van een interview worden gedicteerd en hierdoor net zoveel formattering vereisen als dictaten met meerdere sprekers. De bewerkingstermijn bedraagt in de regel 72 uur binnen kantoortijden (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 20.00 uur) bij een maximaal dictaatvolume van 120 dictaatminuten per klant.

Afrekening volgens dictaatkwaliteitsniveaus

Bij Duitstalige dictaten is het de taak van de Duitse transcriptieservice om de kwaliteit van de dictaten te classificeren. Als maatstaf dienen de Schrijf- en dicteerregels volgens DIN-norm 5009. De hierna genoemde prijzen volgen uit de verschillende bewerkingsinspanning bij de transcriptie op basis van de kwaliteit van het verstrekte dictaat. De klanten worden ingedeeld in de volgende dictaatkwaliteitsniveaus:

DictaatkwaliteitsniveauOmschrijvingPrijs
1Zeer goed verstaanbaarBasisprijs
2Goed verstaanbaarBasisprijs x 1,275
3Slecht verstaanbaarBasisprijs x 1,55
4Zeer slecht verstaanbaarBasisprijs x 1,667

Bij Duitstalige dictaten voert de Duitse transcriptieservice op de SpeechLive-website het dictaatkwaliteitsniveau in, dat voor de klant zichtbaar is in het gedeelte “Account”. Indien er bij een klant verschillende dicteerders zijn, vindt de classificatie plaats door middel van een gemiddelde waarde. De transcriptieservice heeft te allen tijde de mogelijkheid om de classificatie van de dictaatkwaliteit zowel positief als negatief aan te passen.

De classificatie vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

Zeer goed verstaanbaar (niveau 1): de dictaten worden overeenkomstig onze Schrijf en dicteerregels volgens DIN 5009 in een rustige omgeving zonder bijgeluiden gedicteerd.

Goed verstaanbaar (niveau 2): de dictaten worden grotendeels overeenkomstig onze Schrijf en dicteerregels volgens DIN 5009 gedicteerd. Er zijn echter bijvoorbeeld af en toe zwakke bijgeluiden te horen, er is nauwelijks interpunctie aanwezig, of de aanwijzingen voor het formatteren zijn niet duidelijk gedicteerd.

Slecht verstaanbaar (niveau 3): de dictaten worden nauwelijks nog overeenkomstig onze Schrijf en dicteerregels volgens DIN 5009 gedicteerd. Er zijn bijvoorbeeld zeer constant storende bijgeluiden te horen, er is geen interpunctie aanwezig of er wordt in een licht dialect gesproken.

Zeer slecht verstaanbaar (niveau 4): de dictaten worden in een zwaar dialect gedicteerd, er zijn zeer sterke storende bijgeluiden (bijv. bouwplaats, treinstation, vliegveld), het gaat om opnames van bijvoorbeeld telefoongesprekken of lezingen, of er wordt zeer haperend en hortend gedicteerd, waardoor de betekenis alleen nog moeizaam te begrijpen is.

De eerste 10 dictaatminuten worden bij een nieuwe klant afgerekend in prijsklasse 1. Daarna heeft de Duitse transcriptieservice de mogelijkheid om de prijsklasse bij te werken. Indien er bij een klant verschillende dicteerders zijn, vindt de classificatie plaats door middel van een gemiddelde waarde. De Duitse transcriptieservice heeft te allen tijde de mogelijkheid om de indeling in de prijsklassen zowel positief als negatief aan te passen.

Mocht voor afzonderlijke dictaten een navordering noodzakelijk zijn (bijv. wegens een verkeerd aantal sprekers), zal de Duitse transcriptieservice deze opdracht in het systeem afsluiten. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen 2 gevallen:

  • Indien meteen herkenbaar is dat er meer dictaatminuten moeten worden afgeboekt, zal de Duitse transcriptieservice de dictaatminuten op “1” zetten en een Word-document met de overeenkomstige informatie toevoegen. Deze dictaatminuut wordt overeenkomstig in rekening gebracht.
  • Indien pas in de loop van het dictaat blijkt dat een navordering van dictaatminuten noodzakelijk is, zal de Duitse transcriptieservice de dictaatminuten wijzigen in de geschreven dictaatminuten en deze dan ook overeenkomstig in rekening brengen. Er wordt een Word-document met de overeenkomstige informatie en het reeds getranscribeerde deel bijgevoegd.

Als de transcriptie van een dictaat om redenen die door SPS moeten worden verantwoord, langer duurt dan aangegeven, hebt u het recht de opdracht na een verlengingstijd van 3 uur te annuleren en krijgt u de afgeboekte transcriptieminuten van deze opdracht gecrediteerd. Verdergaande aanspraken (in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding) zijn uitgesloten voor zover de wet dit toelaat.

In geval van overmacht evenals bij het optreden van overige onvoorziene hindernissen die buiten onze wil liggen (zoals stakingen, bedrijfsstoringen, uitval van communicatienetwerken), wordt de leveringstermijn verlengd met de tijdsduur van de hindernis. SPS zal u hierover onmiddellijk op de hoogte stellen. Voor zover dergelijke hindernissen een tijdsperiode van meer dan 7 dagen bestrijken, hebt u het recht uw opdracht te annuleren en ontvangt u de afgeboekte transcriptieminuten van deze opdracht gecrediteerd. Verdergaande aanspraken (in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding) zijn uitgesloten voor zover de wet dit toelaat.

De taalkundige en inhoudelijke juistheid van het dictaat dat door SPS moet worden overgedragen, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant. SPS aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juiste weergave van namen, adressen en getallen. U dient de juiste weergave vóór een verder gebruik van de getranscribeerde tekst te controleren. Verder gelden de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid volgens artikel 8 (“Aansprakelijkheid”) van de algemene voorwaarden. Informatie over het verloop van de opdrachtbewerking vindt u in het volgende gegevensblad.

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPRAAKHERKENNING

Met de spraakherkenningkunt u uw opgenomen dictaten door middel van automatische spraakherkenning naar tekst om laten zetten.

Voorwaarde voor het gebruik van de spraakherkenningis een SpeechLive-account. Indien u geen SpeechLive-account hebt, moet u eerst in de SpeechLive Online Shop op www.speechlive.com een licentie voor de SpeechLive Service aanschaffen.

Bovendien moet u, om spraakherkenning te kunnen gebruiken, een spraakherkenningspakket aanschaffen in de SpeechLive Online Shop en is de minimale duur van het pakket gebonden aan de duur van uw SpeechLive-contract. Het gebruik van het spraakherkenningspakket is onderworpen aan een fair-use policy van 500 minuten per maandelijks contract. Bij overschrijding van dit beleid zullen we de service voor de betreffende lopende maand deactiveren, bij herhaling zijn wij gerechtigd om het contract voortijdig te beëindigen.

De duur van de spraakherkenning is ongeveer gelijk aan de duur van het dictaat, d.w.z. de spraakherkenning van een 10 minuten durend dictaat bedraagt ca. 10 minuten. Bij gebruik van real-time spraakherkenning wordt de spreektijd ook gemeten in minuten. Alle SpeechLive-toepassingen die spraakherkenning bieden, maken deel uit van het spraakherkenningspakket en het fair-use-beleid daarvan van 500 minuten per maandelijks contract.

De snelheid van de spraakherkenning hangt in beslissende mate af van de audiokwaliteit (o.a. microfooninstellingen en omgevingsgeluiden) en van de spreekgewoonten van de spreker, in het bijzonder de verstaanbaarheid en snelheid van het dictaat, en de gebruikte woordenschat. Algemeen is de spraakherkenning op Native Speaker van de betreffende taal afgestemd. Het gebruik van de spraakherkenning in andere talen dan de eigen moedertaal wordt niet aangeraden en zou de juiste herkenning van de gesproken woorden en zinnen nadelig kunnen beïnvloeden. SPS kan om deze reden geen bepaalde spraakherkenningssnelheid garanderen.

SPS stelt zich daarom ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste weergave van een dictaat. Voorafgaand aan verder gebruik dient u de juistheid van de weergave altijd te controleren. Verder gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen volgens punt 8 (“Aansprakelijkheid”) van AGB.

Gebruiksrechten en beperkingen

SPS verleent u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de spraakherkenningssoftware, die in het kader van de spraakherkenningwordt ingezet, voor dit doel volgens de voorwaarden van deze overeenkomst te gebruiken. U erkent, dat de auteursrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten aan de spraakherkenningssoftware bij SPS en/of diens licentieverleners berusten.

U bent niet bevoegd de spraakherkenningaan derden  op de markt te brengen, te distribueren of aan te bieden of de service zelf te gebruiken om services aan derden aan te bieden. U mag de service ook niet voor geautomatiseerde aanvragen gebruiken of tot de service toegang verkrijgen met behulp van andere software, die niet afkomstig is van SPS. Bovendien bent u niet bevoegd, (a) de software of de service geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te reproduceren, te distribueren of op andere wijze te kopiëren, (b) rechten aan de software of de service te verkopen, te leasen, over te dragen, (sub-)licenties te verlenen of op andere wijze rechten aan de software of de service te verlenen, (c) de software te wijzigen, te vertalen of afgeleide producten te maken, (d) de software of een deel ervan te decompileren, te disassembleren, reverse- engineering uit te voeren of op andere wijze proberen, de Source Code, de ten grondslag liggende ideeën of algoritmen van de software af te leiden, opnieuw te vervaardigen, te identificeren of op te sporen, (e) verwijzingen naar auteursrechten te verwijderen (f) de service voor doeleinden van vergelijking of voor een Benchmarking met andere producten en services van derden te gebruiken.

Merken

Merken, handelsnamen, productnamen en logo's („Merken“) van derden, die in het kader van de spraakherkenning gebruikt worden of in de spraakherkenningssoftware zijn opgenomen, zijn merken van hun betreffende merkhouder. Het gebruik van de merken dient er uitsluitend voor, de interoperabiliteit aan te tonen en betekent niet (i) dat SPS en haar licentieverlener hiertoe behoren of (ii) een billijking of goedkeuring van de producten en prestaties van SPS en haar licentieverleners door de houder van het merk.

Privacybeleid

In het kader van de spraakherkenning gebruikt SPS spraakgegevens. „Spraakgegevens“ duidt audiobestanden of woorden aan, die door u zijn gedicteerd alsmede daarmee samenhangende transcripties en logbestanden die in verband met uw gebruik van de spraakherkenning zijn gegenereerd.

Voor het leveren van de spraakherkenning maakt SPS gebruik van externe dienstverleners, die in opdracht van SPS handelen en voor wie geheimhoudingsplicht geldt. De externe dienstverleners mogen uw spraakgegevens ook buiten de EU verwerken, met name ook in de VS of in andere landen. Deze terbeschikkingstelling vindt alleen plaats op basis van een overeenkomst over de verwerking van opdrachtgegevens, die voldoet aan de criteria van de EU-modelcontractbepalingen.

Indien u dit niet wilt, kunt u het gebruik van de spraakherkenning in uw accountinstellingen uitschakelen.

Wij zullen uw persoonsgebonden gegevens steeds vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met de telkens van toepassing zijnde wettelijke bepalingen verwerken. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.

 

Laatste versie: 16/03/2022


Modelformulier voor herroeping